Ažuriran skup podataka zaključno s danom 6. travnja 2018.  

KOTAO ZA PROIZVODNJU DOMAĆE RAKIJE I DRUGIH DESTILATA I KONDENZATA
(11) Broj prijave patenta: P970106A  (Prijava okončana nakon objave)
(10) HR P970106 A2
 1. str.Opis
(22) Datum podn. prijave:26.02.1997
(43) Datum objave prijave:30.04.1999
(54) Eng. naziv:A BOILER FOR THE PRODUCTION OF HOME MADE BRANDY AND OTHER DISTILLATES AND CONDENSATES 
(71) Podnositelj:
1.Ivan Jakobović, Donja Bebrina 36, 35000 Slavonski Brod, HR
 
(72) Izumitelj(i):
1.Ivan Jakobović, Donja Bebrina 36, 35000 Slavonski Brod, HR
 
(51) Mkp: B01D 3/04 (2006.01)
  B01D 5/00 (2006.01)
 Mkp7: B01D 3/04, B01D 5/00
(57) Sažetak:Kom se usipa u kotao 1, 2, 3 i grije se na temperaturu kada se isparava alkohol. Potom cijevima odlazi u jednu od strana lijevu ili desnu i zatvaranjem ventila 10 a otvaranjem ventila 8 i 9 para se usmjerava kroz hladni kom u kotlu 1 ili 3 gdje dolazi do naglog hlađenja i kondenzacije i pretvori se u tekući alkohol koji dalje se hladi u poz. 6 i odlazi na filtriranje u poz. 16 i potom u bačve ili posude. Ako bi došlo do nekontroliranog isparavanja u kotlu 2, 3 kao posljedica pregrijavanja zbog hlađenja pare tada se para bajpasom poz. 5 i otvaranjem ventila 11 odvodi na hlađenje u poz. 6. i potom na filtriranje od metila. Takav proces se izvodi i sa drugom stranom i tako u krug do završetka posla. 

Izjava o odricanju odgovornosti:
Državni zavod za intelektualno vlasništvo ne snosi odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka sadržanih na ovim stranicama.

Small logo © Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske