UVOD I NAPOMENA

Podaci dostupni na ovim stranicama isključivo su informativne naravi te se ne mogu smatrati potpunim i mjerodavnim izvorom informacija s područja intelektualnog vlasništva.
Iako Državni zavod za intelektualno vlasništvo ulaže napore u postizanje sveobuhvatnosti i ažurnosti prikazanih informacija njihova točnost nije zajamčena; mogu nedostajati podaci koji bi u pojedinim okolnostima mogli biti relevantni.
Korisnicima se preporučuje da prije nego što pokrenu bilo koji postupak služeći se ponuđenim informacijama zatraže stručni savjet.
Državni zavod za intelektualno vlasništvo ne snosi odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka sadržanim na ovim stranicama.

PRETRAŽIVANJE

Stranica za postavljanje upita sadrži određen broj polja za unos kriterija pretraživanja bibliografskih podataka. Svako polje se razlikuje prema tipu podataka koji se pretražuje i to:
 • tekstualna,
 • numerička,
 • datumska.
Pretraživanje industrijskog vlasništva obuhvaća sljedeće pretrage:
Ovisno o tome pretražuju li se žigovi, patenti, industrijski dizajn ili međunarodne registracije žigova, zahtjevi za proširenje europske prijave patenta, razlikuju se i prozori za pretraživanje. Logika pretraživanja je ista samo su različita polja za definiranje kriterija pretraživanja.
Najprije je potrebno u izborniku naziva polja (1. stupac), izabrati polje po kojem se želi pretraživati, zatim u izborniku operatora (2. stupac) izabrati operator i konačno u polju kriterija upita (3. stupac), upisati željeni kriterij pretrage.
Sva polja su međusobno povezana logičkim operatorom AND, a svako pojedinačno polje dozvoljava unos više različitih kriterija povezanih operatorom OR ili AND.

Znakovi

Pretrage objavljenog industrijskog vlasništva DZIV-a u podržavaju navođenje svih znakova definiranih UTF-8 standardom za prezentaciju znakova centralne i zapadne Europe na računalu. Specifični znakovi koji se ne mogu naći na hrvatskoj tipkovnici, moguće je otipkati na sljedeća dva načina:
 • uz pomoć (lijeve) kontrolne tipke ALT na tipkovnici računala i odgovarajućeg Win1250/ANSI decimalnog kôda (tablica kôdova).
  NAPOMENA: Kod navođenja decimalnih znakovnih kôdova, potrebno je navesti vodeće nule kao što je prikazano u tablici kôdova. ANSI decimalni kôdovi su označeni zelenom bojom što znači da njihovo navođenje tipkanjem ili kopiranjem zahtjeva promjenu kôdne stranice u Windows okruženju ili izborom Western European vrijednosti u izborniku View->Encoding dostupnog u Internet Explorer-u.
 • Kopiranjem izgleda željenog specifičnog znaka (tablica kôdova) u polje za navođenje kriterija pretrage.
NAPOMENA: Tablica kôdova sadrži sve alfanumeričke znakovi prisutne u Latin-2 (ISO-8859-2) i Latin-1 (ISO-8859-1) kôdnim stranicama!
Primjeri navođenja specifičnih znakova u obrascima za postavljanje upita:

 • Međunarodne registracije žigova čiji verbalni element sadrži slovo ô:
  Verbalni element LIKE *ô*

  Rezultat navedene pretrage sadržavat će sljedeće verbalne nazive:
   
  • Côte d'Or
  • LANCÔME
  • RHÔNE-POULENC
  • chocône

 • Sve objavljene prijave i prava domaćih žigova čiji je pod/nositelj KRAŠ:
  Nositelj LIKE KRAŠ*

  Rezultat navedene pretrage sadržavat će sljedeće nazive pod/nositelja:
   
  • Kraš, prehrambena industrija d.d.
   
  • KRAŠ, prehrambena industrija d.d.

U prethodnim primjerima se može uočiti da pretraga nije osjetljiva na velika i mala slova što znači da bez obzira je li kriterij pretrage navedene malim ili velikim slovima, rezultat će sadržavati sva prava/prijave koji zadovoljavaju sadržaj kriterija!

Operatori

 • =
  Kod tekstualnih polja, ovaj operator se može koristiti na isti način kao operator LIKE tako da se bilo gdje u uzorku obavezno stavi znak *.
  polje = *uzo*rak*
 • >
 • <
 • >=
 • <=
 • LIKE
  Koristi se za usporedbu znakovnih vrijednosti (stringova)
  polje LIKE uzorak
 • BETWEEN
  Za određivanje raspona vrijednosti omeđenog s dva izraza
  polje BETWEEN izraz1 AND uzraz2, pri čemu izraz1 AND izraz2 predstavljaju raspon vrijednosti
Ako vrijednost polja odgovara navedenom uzorku, rezultat je True, inače je False.
Definiranje uzorka:
Kod usporedbe ili pretraživanja znakovnih vrijednosti, vrlo je važno dobro definirati uzorak po kojem se uspoređuje.
Znakovi za kreiranje uzorka usporedbe su sljedeći:
? zamjena za jedan znak
* zamjena za nula ili više znakova
Primjer 1:
Zastupnik: LIKE CP* svi zastupnici čiji naziv započinje s CP
Primjer 2:
Želimo pronaći sve nositelje žigova koji u svom nazivu sadrže naziv LEK. U tom slučaju kriterij pretraživanja izgledat će:
Nositelj: LIKE *LEK*
Rezultat pretrage obuhvatit će sljedeće tvrtke/osobe:
 • LEK, Ljubljana
 • Ljubljanske Mlekarne
 • Servis elektroničkih uređaja
 • Lek
 • itd...

Žigovi

Registarski broj

Tip polja: tekstualni
Opis polja:
Registarski brojevi žigova zapisani su na sljedeći način:
  Brojevi žigova prijavljenih do 31.12.1999. imaju početno slovo Ž, nakon čega slijede dva znaka za godinu i četiri znaka za redni broj prijave žiga u godini. Na kraju, ukoliko je još uvijek riječ o prijavi, nalazi se slovo A.
  Brojevi žigova prijavljenih poslije 1.1.2000. imaju početno slovo Z, iza čega slijede četiri znaka za godinu i četiri znaka za redni broj žiga u godini. Ukoliko je još uvijek riječ o prijavi, na kraju se nalazi i slovo A.
Primjeri registarskih brojeva žigova:
 
 • Ž941505
 • Z20050004
 • Z20122134A
 
Primjeri postavljanja upita:
 • Tražimo sve žigove za koja je prijava podnesena u 1999.-oj godini:
  Registarski broj LIKE Ž99*
 • Tražimo žig Z20120100, ali nismo sigurni je li prijava ili pravo:
  Registarski broj LIKE Z20120100*
  ili
  Registarski broj = Z20120100*
 • Tražimo sve prijave žigova, koje još nisu postale prava (imaju nastavak A):
  Registarski broj LIKE *A

Izgled znaka (verbalni el.)

Tip polja: tekstualni
Opis polja:
 
  Verbalni element žiga sastoji se od alfanumeričkih znakova. Žigovi koji su potpuno figurativni (ne sadrže verbalne elemente) označavaju se kraticom Fig.
 
  Primjeri naziva žigova:
 
 • VEGETA
 • LEDO MEDO
 • Grandissimo
 • Fig.
 
Primjeri postavljanja upita:
 • Tražimo žigovi čiji je puni verbalni naziv 'KING':
  Naziv žiga = KING
 • Tražimo žigove čiji verbalni naziv žiga počinje znakovima 'MAR':
  Naziv žiga LIKE MAR*
 • Tražimo žigove čiji verbalni naziv sadrži znakove 'LED':
  Naziv žiga LIKE *LED*
  ili
  Naziv žiga = *LED*
 • Tražimo žigove čiji je verbalni naziv duljine 4 znaka, počinje slovima 'DO' i završava slovom 'A' pri čemu je treći znak proizvoljan:
  Naziv žiga LIKE DO?A
 • Tražimo žigove čiji je verbalni naziv završava nizom 'PAS':
  Naziv žiga LIKE *PAS

Vrsta žiga

Tip polja: tekstualni
Opis polja:
 
  Vrsta žiga
 
  Moguće vrijednosti vrste žiga:
 
 • verbalni žig
 • figurativni žig
 • zvučni žig
 • pozicijski žig
 • žig sastavljen isključivo od jedne boje bez obrisa
 • hologramski žig
 • žig sastavljen isključivo od kombinacije boja bez obrisa
 • žig koji čini pokret
 • žig uzorka
 • multimedijalni žig
 • žig koji čini oblik (3D)
 
Primjeri postavljanja upita:
 • Tražimo sve zvučne žigove:
  Vrsta žiga = zvučni žig
  ili
  Vrsta žiga = *zvuč*

Datum objave prijave

Tip polja: datumski
Opis polja:
  Datum objave prijave je datum izlaska Hrvatskog glasnika intelektualnog vlasništva u kojem je prijava žiga objavljena. Do 30. rujna 2013. godine Glasnik je izlazio posljednjeg dana svakog mjeseca, a od 11. listopada 2013. godine izlazi svaki drugi petak (bez obzira da li je radni ili neradni).
 
  Datum je zapisan u obliku: dan.mjesec.godina, pri čemu se koriste sljedeći zapisi:
dan dd ILI d
mjesec mm ILI m
godina gggg ILI gg
  Umjesto točke dopuštena je i uporaba slijedećih znakova razdvajanja: / ili -.
Primjer: dan/mjesec/godina ili dan-mjesec-godina.
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve objavljene prijave u šestom glasniku 2000 (6/2000):
  Datum objave prijave = 31.12.2000
 • Tražimo sve objavljene prijave u šestom glasniku 2012 (6/2012):
  Datum objave prijave = 30.06.2012
 • Tražimo sve objavljene prijave poslije 1.1.2012:
  Datum objave prijave >= 1.1.2012
 • Tražimo sve objavljene prijave u 2012. godini:
  Datum objave prijave BETWEEN 1.1.2012 AND 31.12.2012

Datum objave žiga

Tip polja: datumski
Opis polja:
  Datum objave žiga je datum izlaska Hrvatskog glasnika intelektualnog vlasništva u kojem je objavljen žig. Do 30. rujna 2013. godine Glasnik je izlazio posljednjeg dana svakog mjeseca, a od 11. listopada 2013. godine izlazi svaki drugi petak (bez obzira da li je radni ili neradni).
 
  Datum je zapisan u obliku: dan.mjesec.godina, pri čemu se koriste sljedeći zapisi:
dan dd ILI d
mjesec mm ILI m
godina gggg ILI gg
  Umjesto točke dopuštena je i uporaba slijedećih znakova razdvajanja: / ili -.
Primjer: dan/mjesec/godina ili dan-mjesec-godina.
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve žigove objavljene u petom glasniku 1998 (5/1998):
  Datum objave žiga = 31.10.1998
 • Tražimo sve žigove objavljene u petom glasniku 2011 (5/2011):
  Datum objave žiga = 31.5.2011
 • Tražimo sve žigove objavljene poslije 1.1.2012:
  Datum objave žiga >= 1.1.2012
 • Tražimo sve žigove objavljene u 2012. godini:
  Trademark Publication Date >= 1.1.2012
  Trademark Publication Date < 1.1.2013
  ili
  Datum objave žiga BETWEEN 1.1.2012 AND 31.12.2012

Datum do kojeg vrijedi

Tip polja: datumski
Opis polja:
  Datum do kojeg vrijedi registracija žiga.
 
  Datum je zapisan u obliku: dan.mjesec.godina, pri čemu se koriste sljedeći zapisi:
dan dd ILI d
mjesec mm ILI m
godina gggg ILI gg
  Umjesto točke dopuštena je i uporaba slijedećih znakova razdvajanja: / ili -.
Primjer: dan/mjesec/godina ili dan-mjesec-godina.
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve žigove s prestankom vrijednosti na dan 30.08.2014:
  Datum do kojeg vrijedi = 30.08.2014
 • Tražimo sve žigove koji su prestali vrijediti u 2011. godini:
  Datum do kojeg vrijedi >= 1.1.2011
  Datum do kojeg vrijedi < 1.1.2012
  ili
  Datum do kojeg vrijedi BETWEEN 1.1.2011 AND 31.12.2011

Razred Nicanske kl.

Tip polja: numerički
Opis polja:
  Razred Nicanske klasifikacije je klasifikacijska oznaka razreda prema Međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga za registriranje žigova (Nicanska klasifikacija). Postoje razredi od 1 do 45.
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve žigove koji su zaštićeni za proizvode iz razreda 5:
  Razred Nicanske kl. = 5
 • Tražimo sve žigove koji su zaštićeni za usluge iz razreda 43, 44 i 45:
  Razred Nicanske kl. >= 43

Pod/nositelj

Tip polja: tekstualni
Opis polja:
  Podnositelj je osoba (fizička ili pravna) koja je podnijela prijavu žiga u Zavodu. Registracijom žiga, podnositelj postaje nositelj prava.
Pretraga se može raditi samo po imenu i prezimenu fizičke osobe, odnosno po nazivu pravne osobe. Adresa nije uključena u pretragu.
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve žigove čiji je podnositelj Pliva:
  Pod/nositelj LIKE Pliva*
 • Tražimo sve žigove čiji je podnositelj Ford Motor Company Limited:
  Pod/nositelj = Ford Motor Company Limited

Pod/nositelj (država)

Tip polja: tekstualni
Opis polja:
  Država podnositelja je država u kojoj podnositelj ima prebivalište/sjedište.
Popis država s njihovim oznakama možete vidjeti ovdje.
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve žigove iz Francuske:
  Pod/nositelj (država) = FR

Datum prijave

Tip polja: datumski
Opis polja:
  Datum prijave je datum podnošenja prijave žiga Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo.
 
  Datum je zapisan u obliku: dan.mjesec.godina, pri čemu se koriste sljedeći zapisi:
dan dd ILI d
mjesec mm ILI m
godina gggg ILI gg
  Umjesto točke dopuštena je i uporaba slijedećih znakova razdvajanja: / ili -.
Primjer: dan/mjesec/godina ili dan-mjesec-godina.
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve žigove za koje je prijava podnesena u prosincu 2011. godine:
  Datum prijave >= 1.12.2011
  Datum prijave < 1.1.2012
  ili
  Datum prijave BETWEEN 1.12.2011 AND 31.12.2011
 • Tražimo sve žigove za koja je prijava podnesena poslije 1.1.2012:
  Datum prijave >= 1.1.2012

Datum priznanja

Tip polja: datumski
Opis polja:
  Datum priznanja je datum upisa žiga u registar žigova.
 
  Datum je zapisan u obliku: dan.mjesec.godina, pri čemu se koriste sljedeći zapisi:
dan dd ILI d
mjesec mm ILI m
godina gggg ILI gg
  Umjesto točke dopuštena je i uporaba slijedećih znakova razdvajanja: / ili -.
Primjer: dan/mjesec/godina ili dan-mjesec-godina.
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve žigove priznate 5. ožujka 2012.:
  Datum priznanja = 05.03.2012.
 • Tražimo sve žigove priznate poslije 1.1.2012:
  Datum priznanja >= 1.1.2012
 • Tražimo sve žigove priznate u 2011. godini:
  Datum priznanja >= 1.1.2011
  Datum priznanja < 1.1.2012
  ili
  Datum priznanja BETWEEN 1.1.2011 AND 31.12.2011

Zastupnik

Tip polja: tekstualni
Opis polja:
  Zastupnik je fizička ili pravna osoba koja zastupa podnositelja pred Zavodom. Zastupati može registrirani zastupnik u Zavodu, čiji popis se nalazi na ovim stranicama.
Pretraga se može provoditi samo po imenu i prezimenu fizičke osobe, odnosno po nazivu pravne osobe. Adresa nije uključena u pretragu.
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve žigove zastupnika Marija Šoljan:
  Zastupnik = Marija Šoljan
 • Tražimo sve žigove zastupnika DIATUS, Društvo inovatora Split:
  Zastupnik LIKE DIATUS*
  ili
  Zastupnik = DIATUS*

Bečka kl.

Tip polja: tekstualni
Opis polja:
  Bečkom klasifikacijom se opisuju figurativni elementi znaka prema Međunarodnoj klasifikaciji za figurativne elemente žigova. Vrijednosti Bečke klasifikacije se u bazi zapisuju nizom od po dva numerička znaka odvojena točkom.
 
Primjeri bečke kl.:
 
 • 25.01
 • 23.03.11
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve žigove klasificirane Bečkom klasifikacijom 05.01:
  Bečka kl. = 05.01
 • Tražimo sve žigove klasificirane Bečkom klasifikacijom koja počinje s 11:
  Bečka kl. LIKE 11*

Proizvodi/usluge

Tip polja: tekstualni
Opis polja:
  Polje Proizvodi/usluge sadrži popis proizvoda i usluga prema Međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga za registriranje žigova (Nicanska klasifikacija).
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve žigove čiji predmet zaštite su računala:
  Proizvodi/usluge LIKE *računala*
  ili
  Proizvodi/usluge = *računala*
 • Tražimo sve žigove čiji predmet zaštite su kozmetičke usluge:
  Proizvodi/usluge LIKE *kozmetičke usluge*

Unijski prior. - država

Tip polja: tekstualni
Opis polja:
  Država unijskog prava prvenstva je država u kojoj je prvi puta podnesena prijava ovog žiga.
Sve države unijskih prava prvenstva su zapisane kraticom u bazi. Popis država s njihovim oznakama možete vidjeti ovdje.
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve žigove čije prijave su prvi puta podnesene u Finskoj:
  Unijski prior. - država = FI

Unijski prior. - broj prij.

Tip polja: tekstualni
Opis polja:
  Broj prijave unijskog prava prvenstva je broj prve prijave tog žiga u nekoj drugoj državi. Budući da je format broja prijave definiran od strane države u kojoj je prijava podnesena, brojevi su dosta različiti.
 
Primjeri zapisa broja prijave prava prvenstva žiga:
 
 • 01-00276
 • 2043134
 • 734.012
 • 75/010506
 • 95-764
 • Z-9871537

Unijski prior. - datum prij.

Tip polja: datumski
Opis polja:
  Datum prijave unijskog prava prvenstva je datum kada je prijava ovog žiga prvi puta podnesena u nekoj drugoj državi.
 
  Datum je zapisan u obliku: dan.mjesec.godina, pri čemu se koriste sljedeći zapisi:
dan dd ILI d
mjesec mm ILI m
godina gggg ILI gg
  Umjesto točke dopuštena je i uporaba slijedećih znakova razdvajanja: / ili -.
Primjer: dan/mjesec/godina ili dan-mjesec-godina.
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve žigove s pravom prioriteta iz 2010. godine:
  Unijski prior. - datum prij. >= 1.1.2010
  Unijski prior. - datum prij. < 1.1.2011
  ili
  Unijski prior. - datum prij. BETWEEN 1.1.2010 AND 31.12.2010
 • Tražimo sve žigove s pravom prioriteta prije 2012 godine:
  Unijski prior. - datum prij. < 1.1.2012

Datum SZP prij.

Tip polja: datumski
Opis polja:
  Datum SZP prijave je datum kada je prijava bila podnesena u bivšem Saveznom zavodu za patente (SZP) u Beogradu. Taj datum imaju samo žigovi koji su bili prijavljeni ili priznati prije osnivanja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo. Datum SZP prijave im je priznat kao datum prvenstva.
 
  Datum je zapisan u obliku: dan.mjesec.godina, pri čemu se koriste sljedeći zapisi:
dan dd ILI d
mjesec mm ILI m
godina gggg ILI gg
  Umjesto točke dopuštena je i uporaba slijedećih znakova razdvajanja: / ili -.
Primjer: dan/mjesec/godina ili dan-mjesec-godina.
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve žigove koji su prijavljeni u SZP-u između 1985. i 1989. godine:
  Datum SZP prij. >= 1.1.1985
  Datum SZP prij. < 1.1.1990
  ili
  Datum SZP prij. BETWEEN 1.1.1985 AND 31.12.1989

Broj SZP prij.

Tip polja: tekstualni
Opis polja:
  Broj SZP prijave je broj prijave žiga u bivšem Saveznom zavodu za patente (SZP) u Beogradu. Taj broj imaju samo žigovi koji su bili prijavljeni ili priznati prije osnivanja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo RH.
 
Primjeri zapisa broja prioritetne prijave žiga:
 
 • Ž-289/91
 • Ž-492/83
 • Ž-856/72
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve žigove koji su prijavljeni u SZP-u 1987. godine:
  Broj SZP prij. LIKE */87
  ili
  Broj SZP prij. = */87
 • Tražimo sve žigove koji su prijavljeni u SZP-u:
  Broj SZP prij. LIKE *

Patenti i uporabni modeli

Registarski broj

Tip polja: tekstualni
Opis polja:
  Registarski brojevi prijava patenata i patenata u bazi zapisani su na nekoliko načina:
  Brojevi patenata i prijava patenata počinju slovom P, a registarski brojevi konsenzualnih patenata počinju s PK. Nakon toga slijedi godina u kojoj je prijava patenta podnesena, i to na način da se za prijave podnesene do 31.12.1999. pišu zadnje dvije znamenke godine, a za prijave podnesene poslije 1.1.2000. pišu se sve četiri znamenke godine. Nakon toga slijede četiri znaka za redni broj prijave patenta u godini. Ukoliko je riječ o prijavi, na kraju se nalazi i slovo A. Kada prijava patenta prelazi u pravo (patent ili konsenzualni patent), slovo A nestaje iz registarskog broja.
  Počevši od 20. 02. 2020 putem ove stranice moguće je pretraživati i novu vrstu prava – registrirani uporabni model, koji je uveden u nacionalno zakonodavstvo stupanjem na snagu novog Zakona o patentu . Brojevi uporabnih modela i prijava uporabnih modela počinju slovima UM, nakon čega slijedi godina u kojoj je prijava uporabnog modela podnesena, i to na način da se pišu sve četiri znamenke godine, a na kraju četiri znaka za redni broj prijave u navedenoj godini.
 
  Primjeri registarskih brojeva prijava ili patenata:
 
 • P960050A
 • P20010025A
 • UM20200001A
 • P990034
 • P20000313
 • PK940977
 • UM20200002
 
  U nastavku se daje pregled vrsta objavljenih patentnih dokumenata i njihova slovno-brojčana označavanja, prema razinama objave.
 
 

PRVA RAZINA OBJAVE

A1 PRIJAVA PATENTA S IZVJEŠTAJEM O PRETRAŽIVANJU
A2 PRIJAVA PATENTA BEZ IZVJEŠTAJA O PRETRAŽIVANJU
A3 IZVJEŠTAJA O PRETRAŽIVANJU
A8 ISPRAVAK PREDNJE STRANE HR-A DOKUMENTA
A9 PONOVNO TISKANJE KOMPLETNOG HR-A DOKUMENTA
U2 REGISTRIRANI UPORABNI MODEL

DRUGA RAZINA OBJAVE

B1 PATENTNI SPIS
B2 NOVI PATENTNI SPIS NAKON PONIŠTAJA ILI ODRICANJA
B3 SPIS KONSENZUALNOG PATENTA
B4 ISPRAVAK PREDNJE STRANE SPISA KONSENZUALNOG PATENTA
B5 PONOVNO TISKANJE KOMPLETNOG SPISA KONSENZUALNOG PATENTA
B6 NOVI SPIS KONSENZUALNOG PATENTA NAKON ODRICANJA
B8 ISPRAVAK PREDNJE STRANE PATENTNOG SPISA
B9 PONOVNO TISKANJE KOMPLETNOG PATENTNOG SPISA
U3 IZVJEŠTAJ O PRETRAŽIVANJU NAKON PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPUNO ISPITIVANJE UPORABNOG MODELA

TREĆA RAZINA OBJAVE

C1 PATENTNI SPIS KONSENZUALNOG PATENTA PRETVORENOG U STANDARDNI PATENT
C6 NOVI SPIS PRETVORENOG KONSENZUALNOG PATENTA NAKON POSTUPKA PONIŠTAJA / ODRICANJA
C8 ISPRAVAK PREDNJE STRANE SPISA PRETVORENOG KONSENZUALNOG PATENTA
C9 PONOVNO TISKANJE KOMPLETNOG SPISA PRETVORENOG KONSENZUALNOG PATENTA

EUROPSKE PRIJAVE I PATENTI

T1 PRIJEVOD PATENTNIH ZAHTJEVA EUROPSKOG PATENTA NA HRVATSKI JEZIK
T2 ISPRAVAK PRIJEVODA PATENTNIH ZAHTJEVA EUROPSKOG PATENTA NA HRVATSKI JEZIK
T3 PRIJEVOD EUROPSKOG PATENTA NA HRVATSKI JEZIK
T4 PRIJEVOD PATENTNIH ZAHTJEVA IZMIJENJENOG EUROPSKOG PATENTA NA HRVATSKI JEZIK NAKON PRIGOVORA/OGRANIČENJA (EPO)
T5 ISPRAVAK PRIJEVODA EUROPSKOG PATENTA NA HRVATSKI JEZIK
T8 ISPRAVAK PREDNJE STRANE HR-T DOKUMENTA
Primjeri postavljanja upita:
 • Tražimo sve prijave, patente, konsenzualne patente i uporabne modele za koje je prijava podnesena u 2020.-oj godini:
  Registarski broj LIKE P2020* or PK2020* or UM2020*
  ili
  Registarski broj = P2020* or PK2020* or UM2020*
 • Tražimo registarski broj P20000025, ali nismo sigurni da li je prijava ili patent:
  Registarski broj LIKE P20000025*
  ili
  Registarski broj = P20000025*
 • Tražimo sve prijave patenata:
  Registarski broj LIKE *A
  ili
  Registarski broj = *A
 • Tražimo sve prijave patenata/patente čiji se brojevi nalaze između broja P20060001 i broja P20060025 :
  Registarski broj BETWEEN P20060001 AND P20060025

Naziv izuma

Tip polja: tekstualni
Opis polja:
  Naziv izuma je tekstualno polje koje jasno i sažeto izražava bit izuma.
Primjeri postavljanja upita:
 • Tražimo sve prijave ili patente čiji naziv počinje riječju 'postupak':
  Naziv izuma LIKE postupak*
  ili
  Naziv izuma = postupak*
 • Tražimo prijave ili patente koji u nazivu sadrže niz znakova 'peptidi':
  Naziv izuma LIKE *peptidi*
  ili
  Naziv izuma = *peptidi*
 • Tražimo prijave ili patente koji u nazivu sadrže riječ 'konstrukcija' ili 'konstrukcije':
  Naziv izuma LIKE * konstrukcij? *
  ili
  Naziv izuma = * konstrukcij? *

Datum objave prijave

Tip polja: datumski
Opis polja:
  Datum objave prijave je datum izlaska Hrvatskog glasnika intelektualnog vlasništva u kojem je prijava patenta objavljena. Do 30. rujna 2013. godine Glasnik je izlazio posljednjeg dana svakog mjeseca, a od 11. listopada 2013. godine izlazi svaki drugi petak (bez obzira da li je radni ili neradni).
 
  Datum je zapisan u obliku: dan.mjesec.godina, pri čemu se koriste sljedeći zapisi:
dan dd ILI d
mjesec mm ILI m
godina gggg ILI gg
  Umjesto točke dopuštena je i uporaba slijedećih znakova razdvajanja: / ili -.
Primjer: dan/mjesec/godina ili dan-mjesec-godina.
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve objavljene prijave u četvrtom glasniku 2001 (4/2001):
  Datum objave prijave = 31.8.2001
 • Tražimo sve objavljene prijave u četvrtom glasniku 2011 (4/2011):
  Datum objave prijave = 30.4.2011
 • Tražimo sve objavljene prijave poslije 1.1.2000:
  Datum objave prijave >= 1.1.2000
 • Tražimo sve objavljene prijave u 1999. godini:
  Datum objave prijave >= 1.1.1999
  Datum objave prijave < 1.1.2000
  ili
  Datum objave prijave BETWEEN 1.1.1999 AND 31.12.1999

Datum objave patenta/registriranog UM

Tip polja: datumski
Opis polja:
  Datum objave patenta je datum izlaska Hrvatskog glasnika intelektualnog vlasništva u kojem je objavljen patent, odnosno konsenzualni patent. Do 30. rujna 2013. godine Glasnik je izlazio posljednjeg dana svakog mjeseca, a od 11. listopada 2013. godine izlazi svaki drugi petak (bez obzira da li je radni ili neradni).
  Datum objave registriranog uporabnog modela je datum izlaska Hrvatskog glasnika intelektualnog vlasništva u kojem je objavljen uporabni model. Datum objave registriranog uporabnog modela može se pretraživati za prijave podnesene nakon 20.02.2020.
 
  Datum je zapisan u obliku: dan.mjesec.godina, pri čemu se koriste sljedeći zapisi:
dan dd ILI d
mjesec mm ILI m
godina gggg ILI gg
  Umjesto točke dopuštena je i uporaba slijedećih znakova razdvajanja: / ili -.
Primjer: dan/mjesec/godina ili dan-mjesec-godina.
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve patente objavljene u trećem glasniku 1998 (3/1998):
  Datum objave patenta/registriranog UM = 30.6.1998
  Registarski broj = P*
 • Tražimo sve patente objavljene u trećem glasniku 2011 (3/2011):
  Datum objave patenta/registriranog UM = 31.3.2011
  Registarski broj = P*
 • Tražimo sve patente objavljene poslije 1.1.2000:
  Datum objave patenta/registriranog UM >= 1.1.2000
  Registarski broj = P*
 • Tražimo sve patente objavljene u 2001. godini:
  Datum objave patenta/registriranog UM >= 1.1.2001
  Datum objave patenta/registriranog UM < 1.1.2002
  Registarski broj = P*
  ili
  Datum objave patenta/registriranog UM BETWEEN 1.1.2001 AND 31.12.2001
  Registarski broj = P*
 • Tražimo sve uporabne modele objavljene u 10.-om glasniku 2020 (10/2020):
  Datum objave patenta/registriranog UM = 15.05.2020
  Registarski broj = UM*
 • Tražimo sve uporabne modele objavljene poslije 1.1.2020:
  Datum objave patenta/registriranog UM >= 1.1.2020
  Registarski broj = UM*
 • Tražimo sve uporabne modele objavljene u 2020. godini:
  Datum objave patenta/registriranog UM >= 1.1.2020
  Datum objave patenta/registriranog UM < 1.1.2021
  Registarski broj = UM*
  ili
  Datum objave patenta/registriranog UM BETWEEN 1.1.2020 AND 31.12.2021
  Registarski broj = UM*

MKP

Tip polja: tekstualni
Opis polja:
  Međunarodna klasifikacija patenata (MKP) je hijerarhijski klasifikacijski sustav. Pomoću tog alata patentne prijave, patenti, konsenzualni patenti i uporabni modeli klasificiraju se prema tehničkom sadržaju izuma. Potpuna klasifikacijska oznaka (npr. A61K 61/00…) sastoji se od oznake područja (označene slovima od A do H), razreda (dvoznamenkasti broj, npr 04, 12…), podrazreda (slovo, npr. B, K , N…), glavne skupine i podskupine koji su međusobno odvojeni jednim razmakom (33/01).
 
  Primjeri MKP oznaka patenata:
 
 • A61K 31/13
 • C08L 23/06
 • F23D 14/02
 • G02B 1/04
 
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve prijave ili patente klasificirane u području D (tekstil, papir):
  MKP LIKE D*
  ili
  MKP = D*
 • Tražimo sve prijave ili patente iz prvog razreda područja C:
  MKP LIKE C01*
  ili
  MKP = C01*
 • Tražimo sve prijave ili patente s MKP klasom B25B 25/00:
  MKP = B25B 25/00
 • Tražimo sve prijave ili patente s MKP klasom između A01 i C02 :
  MKP BETWEEN A01 AND C02

Izumitelj

Tip polja: tekstualni
Opis polja:
  Izumitelj je osoba koja je stvorila izum koji se štiti patentom, konsenzualnim patentnom i uporabnim modelom. Ona može, ali i ne mora biti podnositelj prijave odnosno nositelj patenta. Ukoliko tako želi, izumitelj ne mora biti naveden u prijavi.
Primjeri postavljanja upita:
 • Tražimo sve izumitelje koji se zovu Ivan:
  Izumitelj LIKE *Ivan
  ili
  Izumitelj = *Ivan

Pod/nositelj

Tip polja: tekstualni
Opis polja:
  Podnositelj je osoba (fizička ili pravna) koja je podnijela prijavu patenta ili uporabnog modela u Zavodu. Kada se na temelju prijave prizna patent (konsenzualni patent), podnositelj postaje nositelj prava.
  Pretraga se može raditi samo po imenu i prezimenu fizičke osobe, odnosno po nazivu pravne osobe. Adresa nije uključena u pretragu.
Primjeri postavljanja upita:
 • Tražimo sve prijave ili patente čiji je podnositelj Pliva:
  Pod/nositelj LIKE *Pliva*
  ili
  Pod/nositelj = *Pliva*
 • Tražimo sve prijave ili patente čiji je podnositelj Glaxo Group Limited:
  Pod/nositelj = Glaxo Group Limited

Pod/nositelj (država)

Tip polja: tekstualni
Opis polja:
  Država pod/nositelja je država u kojoj podnositelj ima prebivalište/sjedište.
Sve države pod/nositelja u bazi su zapisane kraticom. Popis država s njihovim oznakama možete vidjeti ovdje.
Primjeri postavljanja upita:
 • Tražimo sve prijave ili patente iz Njemačke:
  Pod/nositelj (država) = DE

Eng. naziv izuma

Tip polja: tekstualni
Opis polja:
  Naziv izuma svake prijave, patenta ili uporabnog modela objavljuje se na engleskom jeziku, pa je moguće pretraživati i engleski naziv izuma.
Primjeri postavljanja upita:
 • Tražimo sve prijave ili patente čiji naziv počinje nizom znakova 'process':
  Eng. naziv izuma LIKE process*
  ili
  Eng. naziv izuma = process*
 • Tražimo prijave ili patente koji u nazivu sadrže niz znakova 'peptide':
  Eng. naziv izuma LIKE *peptide*
  ili
  Eng. naziv izuma = *peptide*

Datum prijave

Tip polja: datumski
Opis polja:
  Datum prijave je dan na koji je utvrđeno da prijava patenta ili uporabnog modela ispunjava sve zakonom propisane uvjete za upis u odgovarajući registar Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo.
 
  Datum je zapisan u obliku: dan.mjesec.godina, pri čemu se koriste sljedeći zapisi:
dan dd ILI d
mjesec mm ILI m
godina gggg ILI gg
  Umjesto točke dopuštena je i uporaba slijedećih znakova razdvajanja: / ili -.
Primjer: dan/mjesec/godina ili dan-mjesec-godina.
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve prijave ili patente za koje je prijava podnesena u svibnju 2000. godine:
  Datum prijave >= 1.5.2000
  Datum prijave < 1.6.2000
  ili
  Datum prijave BETWEEN 1.5.2000 AND 31.5.2000
 • Tražimo sve prijave ili patente za koja je prijava podnesena poslije 1.1.2002:
  Datum prijave >= 1.1.2002
 • Tražimo sve prijave ili patente za koja je prijava podnesena u periodu između 1.5.2010 i 1.12.2011:
  Datum prijave >= 1.5.2010
  Datum prijave <= 1.12.2011
  ili
  Datum prijave BETWEEN 1.5.2010 AND 1.12.2011

Datum SZP prij.

Tip polja: datumski
Opis polja:
  Datum SZP prijave je datum podnošenja prijave bivšem Saveznom zavodu za patente (SZP) u Beogradu. Taj datum imaju samo prijave podnesene ili patenti priznati prije osnivanja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo. Datum podnošenja SZP prijave priznaje se kao datum podnošenja prijave.
 
  Datum je zapisan u obliku: dan.mjesec.godina, pri čemu se koriste sljedeći zapisi:
dan dd ILI d
mjesec mm ILI m
godina gggg ILI gg
  Umjesto točke dopuštena je i uporaba slijedećih znakova razdvajanja: / ili -.
Primjer: dan/mjesec/godina ili dan-mjesec-godina.
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve prijave ili patente koji su prijavljeni u SZP-u između 1980. i 1989. godine:
  Datum SZP prij. >= 1.1.1980
  Datum SZP prij. < 1.1.1990
  ili
  Datum SZP prij. BETWEEN 1.1.1980 AND 1.1.1989

Broj SZP prij.

Tip polja: tekstualni
Opis polja:
  Broj SZP prijave je broj prijave patenta u bivšem Saveznom zavodu za patente (SZP) u Beogradu. Taj broj imaju samo prijave podnesene ili patenti priznati prije osnivanja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo.
 
  Primjeri brojeva prijava u SZP-u:
 
 • P-1069/90
 • P-761/84
 • 1587/76
 
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve prijave ili patente koji su prijavljeni u SZP-u 1987. godine:
  Broj SZP prij. LIKE */87
 • Tražimo sve prijave ili patente koji su prijavljeni u SZP-u:
  Broj SZP prij. LIKE *

Broj europske prijave

Tip polja: tekstualni
Opis polja:
  Broj europske prijave patenta je broj koji je EPO dodijelio prijavi patenta. Sastoji se od 10 alfanumeričkih znakova pri čemu prva dva znaka ukazuju na godinu podnošenja prijave.
 
  Primjeri brojeva europske prijave patenta:
 
 • 04007991.5
 • 06291251.4
 
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve europske prijave patenta podnesene u 2019. godini tj. čiji brojevi počinju s 04:
  Broj europske prijave LIKE 19*
  ili
  Broj europske prijave = 19*
 • Tražimo europsku prijavu patenta po poznatom broju prijave.
  Navedeni primjeri ilustriraju različite načine pretrage po poznatom reg. broju:
  Broj europske prijave = 04013677.2
 • Broj europske prijave LIKE 04015*

Broj objave europske prijave

Tip polja: tekstualni
Opis polja:
  Sastoji se od sedam znamenki.
 
  Primjeri brojeva objave europske prijave patenta:
 
 • 1585153
 • 1762237
 
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo europsku prijavu patenta objavljenu pod brojem 1753748:
  Broj objave europske prijave = 1753748

Datum podnošenja europske prijave

Tip polja: datumski
Opis polja:
  Datum podnošenja europske prijave patenta je datum podnošenja prijave EPO-u.
 
  Datum je zapisan u obliku: dan.mjesec.godina, pri čemu se koriste sljedeći zapisi:
dan dd ILI d
mjesec mm ILI m
godina gggg ILI gg
  Umjesto točke dopuštena je i uporaba slijedećih znakova razdvajanja: / ili -.
Primjer: dan/mjesec/godina ili dan-mjesec-godina.
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve europske prijave patenta koje su podnesene u svibnju 2005. godine:
  Dat. podnošenja europ. prijave >= 1.5.2005
  Dat. podnošenja europ. prijave < 1.6.2005
  ili
  Dat. podnošenja europ. prijave BETWEEN 1.5.2005 AND 31.5.2005
 • Tražimo sve europske prijave patenta koje su podnesene poslije 1.1.2007:
  Dat. podnošenja europ. prijave >= 1.1.2007

Datum objave europske prijave

Tip polja: datumski
Opis polja:
  Datum objave europske prijave patenta je datum kada je europska prijava objavljena u službenom glasniku (Bulletin-u) EPO-a. EPO glasnik u pravilu izlazi svake srijede.
 
  Datum je zapisan u obliku: dan.mjesec.godina, pri čemu se koriste sljedeći zapisi:
dan dd ILI d
mjesec mm ILI m
godina gggg ILI gg
  Umjesto točke dopuštena je i uporaba slijedećih znakova razdvajanja: / ili -.
Primjer: dan/mjesec/godina ili dan-mjesec-godina.
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve europske prijave patenta objavljene nakon 14. veljače 2007. godine:
  Dat. objave europ. prijave >= 14.2.2007

Pravo prvenstva - država

Tip polja: tekstualni
Opis polja:
  Država prvenstva je država članica Pariške unije ili WTO-a u kojoj je za isti izum podnesena prva prijava, čije se prvenstvo zahtijeva u konkretnoj prijavi, patentu ili uporabnom modelu.
Sve države s pravom prvenstva u bazi su zapisane kraticom. Popis država s njihovim oznakama možete vidjeti ovdje.
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve prijave ili patente čije prijave su prvi puta podnesene u Sjedinjenim Američkim Državama:
  Pravo prvenstva - država = US

Pravo prvenstva - broj prij.

Tip polja: tekstualni
Opis polja:
  Broj prijave je broj prve prijave podnesene u državi članici Pariške unije ili WTO-a čije se prvenstvo zahtijeva u konkretnoj prijavi, patentu ili uporabnom modelu.
Budući je format broja prijave definiran od strane države u kojoj je prijava podnesena, brojevi se znatno razlikuju.
 
  Primjeri brojeva prioritetnih prijava:
 
 • 00 736/89-7
 • 06/677,454
 • 196 11 135.8
 • 84 15978
 • P 34 26 994.0
 • P-9800057
 

Pravo prvenstva - datum prij.

Tip polja: datumski
Opis polja:
  Datum prijave je datum podnošenja prve prijave u državi članici Pariške unije ili WTO-a, čije se prvenstvo zahtijeva u konkretnoj prijavi, patentu ili uporabnom modelu.
 
  Datum je zapisan u obliku: dan.mjesec.godina, pri čemu se koriste sljedeći zapisi:
dan dd ILI d
mjesec mm ILI m
godina gggg ILI gg
  Umjesto točke dopuštena je i uporaba slijedećih znakova razdvajanja: / ili -.
Primjer: dan/mjesec/godina ili dan-mjesec-godina.
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve prijave ili patente za koje je prva prijava podnesena  u 1998. godini:
  Pravo prvenstva - datum prij. >= 1.1.1998
  Pravo prvenstva - datum prij. < 1.1.1999
  ili
  Pravo prvenstva - datum prij. BETWEEN 1.1.1998 AND 31.12.1998
 • Tražimo sve prijave ili patente za koje je prva prijava podnesena prije 1992. godine:
  Pravo prvenstva - datum prij. < 1.1.1992

PCT - broj prijave

Tip polja: tekstualni
Opis polja:
  Broj međunarodne prijave – broj prijave podnesene na temelju Ugovora o suradnji na području patenata (PCT).
 
  Broj je zapisan u obliku: PCT/ZZGG/Broj, pri čemu se koriste sljedeći zapisi:
 
ZZ Dvoslovni kôd države
GG Zadnje dvije znamenke godine podnošenja međunarodne prijave
Broj Broj međunarodne prijave
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve međunarodne prijave prijavljene u Sjedinjenim Američkim Državama:
  PCT - broj prijave LIKE *US*
  ili
  PCT - broj prijave = *US*
 • Tražimo sve međunarodne prijave prijavljene u Njemačkoj, 1998. godine:
  PCT - broj prijave LIKE *DE98*
  ili
  PCT - broj prijave = *DE98*

PCT - datum prijave

Tip polja: datumski
Opis polja:
  Datum podnošenja međunarodne prijave –datum podnošenja prijamnom uredu u nekoj od "država ugovornica" (države stranke Ugovora o suradnji na području patenata - PCT).
 
  Datum je zapisan u obliku: dan.mjesec.godina, pri čemu se koriste sljedeći zapisi:
dan dd ILI d
mjesec mm ILI m
godina gggg ILI gg
  Umjesto točke dopuštena je i uporaba slijedećih znakova razdvajanja: / ili -.
Primjer: dan/mjesec/godina ili dan-mjesec-godina.
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve međunarodne prijave podnesene u 2000. godini:
  PCT - datum prijave >= 1.1.2000
  PCT - datum prijave < 1.1.2001
  ili
  PCT - datum prijave BETWEEN 1.1.2000 AND 31.12.2000

PCT - broj objave

Tip polja: tekstualni
Opis polja:
  Broj međunarodne objave je broj pod kojim je međunarodna prijava objavljena u PCT Glasniku.
 
  Broj je zapisan u obliku: WOGG/Broj, pri čemu se koriste sljedeći zapisi:
 
WO Dvoslovni kôd za Svjetsku organizaciju za intelektualno vlasništvo WIPO (St. 3)
GG Zadnje dvije znamenke godine u kojoj je prijava objavljena
Broj Broj međunarodne objave
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve međunarodne objave prijave objavljene 2011. godine:
  PCT - broj objave LIKE WO11*
  ili
  PCT - broj objave = WO11*
 • Tražimo objavljene međunarodne prijave čiji broj sadrži znamenke 004697:
  PCT - broj objave LIKE *004697
  ili
  PCT - broj objave = *004697

PCT - datum objave

Tip polja: datumski
Opis polja:
  Datum objave međunarodne prijave je datum izlaska PCT Glasnika u kojoj je prijava objavljena (u pravilu svakog četvrtka).
 
  Datum je zapisan u obliku: dan.mjesec.godina, pri čemu se koriste sljedeći zapisi:
dan dd ILI d
mjesec mm ILI m
godina gggg ILI gg
  Umjesto točke dopuštena je i uporaba slijedećih znakova razdvajanja: / ili -.
Primjer: dan/mjesec/godina ili dan-mjesec-godina.
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve međunarodne prijave objavljene u lipnju 2010. godine:
  PCT - datum objave >= 1.6.2010
  PCT - datum objave < 1.7.2010
  ili
  PCT - datum objave BETWEEN 1.6.2010 AND 30.6.2010

Zastupnik

Tip polja: tekstualni
Opis polja:
  Zastupnik je fizička ili pravna osoba koja zastupa podnositelja pred Zavodom. Zastupati može registrirani zastupnik u Zavodu, čiji popis se nalazi na ovim stranicama, ili opunomoćeni odvjetnik.
  Pretraga se može provoditi samo po imenu i prezimenu fizičke osobe, odnosno po nazivu pravne osobe. Adresa nije uključena u pretragu.
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve patente zastupnika Vinka Didaka:
  Zastupnik LIKE *Vinko Didak*
  ili
  Zastupnik = *Vinko Didak*
 • Tražimo sve patente zastupnika Producta d.o.o.:
  Zastupnik LIKE Producta*
  ili
  Zastupnik = Producta*

Sažetak

Tip polja: tekstualni
Opis polja:
  Sažetak je tekstualno polje koje sadržava naziv izuma i kratak sadržaj biti izuma.
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve patente čiji sažetak sadrži riječ 'postupak':
  Sažetak LIKE *postupak*
  ili
  Sažetak = *postupak*
 • Tražimo patente koji u sažetku sadrže niz znakova 'sir':
  Sažetak LIKE *sir*
  ili
  Sažetak = *sir*

Industrijski dizajn

Registarski broj

Tip polja: tekstualni
Opis polja:
  Registarski brojevi industrijskog dizajna u bazi zapisani su na nekoliko načina:
  Brojevi industrijskog dizajna prijavljenih do 31.12.1999. imaju početno slovo M (za modele) odnosno U (za uzorke), nakon čega slijede dva znaka za godinu i četiri znaka za redni broj prijave modela/uzorka u godini. Na kraju, ukoliko je još uvijek riječ o prijavi, nalazi se slovo A.
  Brojevi industrijskog dizajna prijavljenih poslije 1.1.2000. imaju početno slovo D (za sve industrijske dizajne), iza čega su četiri znaka za godinu i četiri znaka za redni broj dizajna u godini. Ukoliko je još uvijek riječ o prijavi, na kraju se nalazi i slovo A.
  Ukoliko je prijava bila višestruka, iza ovako zapisanog broja, nalazi se znak - i redni broj dizajna unutar višestruke prijave.
 
  Primjeri registarskih brojeva industrijskog dizajna:
 
 • M960098A
 • U970073A
 • D201000015-4
 • D20120011-8
 
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve industrijske dizajne za koje je prijava podnesena u 2011.-oj godini:
  Registarski broj LIKE ?2011*
 • Tražimo industrijski dizajn broj D20100145, ali nismo sigurni da li je višestruki ili ne:
  Registarski broj = D20100145*

Naznaka proizvoda

Tip polja: tekstualni
Opis polja:
  Naznaka proizvoda (naziv proizvoda) je kratko određenje proizvoda u kojem je industrijski dizajn sadržan ili na koji je industrijski dizajn primijenjen, prema Međunarodnoj klasifikaciji za industrijski dizajn, a kojim se određuje priroda samoga proizvoda.
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve industrijske dizajne čija naznaka proizvoda sadrži niz znakova ili riječ 'stol':
  Naznaka proizvoda LIKE *stol*

  Kao rezultat upita dobit ćemo slijedeće:
  • stol i stolci
  • stolni sat
  • uzorak za posteljinu i stolno rublje
  • itd.
 • Tražimo sve industrijske dizajne čija je naznaka proizvoda igračka:
  Naznaka proizvoda = igračka

  Kao rezultat upita dobit ćemo industrijske dizajne čija je naznaka proizvoda točno igračka.

Pod/nositelj

Tip polja: tekstualni
Opis polja:
  Podnositelj je osoba (fizička ili pravna) koja je podnijela prijavu industrijskog dizajna u Zavodu. Kada industrijski dizajn bude registriran, podnositelj prijave industrijskog dizajna postane nositelj industrijskog dizajna.
  Pretraga se može provoditi samo po imenu i prezimenu fizičke osobe, odnosno po nazivu pravne osobe. Adresa nije uključena u pretragu.
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve industrijske dizajne čiji je podnositelj DART INDUSTRIES inc.:
  Pod/nositelj = DART INDUSTRIES inc.
 • Tražimo sve industrijske dizajne čiji podnositelj se preziva Horvat, ali mu ne znamo ime:
  Pod/nositelj LIKE Horvat *
 • Tražimo sve industrijske dizajne čiji podnositelj se zove Ivan:
  Pod/nositelj = *Ivan*

Pod/nositelj (država)

Tip polja: tekstualni
Opis polja:
  Država podnositelja je država u kojoj podnositelj ima prebivalište/sjedište.
Sve države podnositelja u bazi su zapisane kraticom. Popis država s njihovim oznakama možete vidjeti ovdje.
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve pod/nositelje iz Italije:
  Pod/nositelj (država) = IT

Lokarnska klasa (Međunarodna klasifikacija za industrijski dizajn)

Tip polja: tekstualni
Opis polja:
  Razred i podrazred prema Međunarodnoj klasifikaciji za industrijski dizajn (Lokarnska klasifikacija). Razredi i podrazredi su u bazu upisani s dva znaka za razred, znakom - i dva znaka za podrazred.
 
  Primjeri razreda i podrazreda lokarnske klasifikacije industrijskog dizajna:
 
 • 02-03
 • 24-02
 • 30-99
 
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve industrijske dizajne koji su klasificirani u razredu 5 bez obzira na podrazred:
  Lokarnska klasa LIKE 05-*
 • Tražimo sve industrijske dizajne klasificirani u razredu 22 - podrazred 06:
  Lokarnska klasa = 22-06

Datum prijave

Tip polja: datumski
Opis polja:
  Datum prijave je datum podnošenja prijave industrijskog dizajna Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo.
 
  Datum je zapisan u obliku: dan.mjesec.godina, pri čemu se koriste sljedeći zapisi:
dan dd ILI d
mjesec mm ILI m
godina gggg ILI gg
  Umjesto točke dopuštena je i uporaba slijedećih znakova razdvajanja: / ili -.
Primjer: dan/mjesec/godina ili dan-mjesec-godina.
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve industrijske dizajne za koje je prijava podnesena u veljači 2011. godine:
  Datum prijave BETWEEN 1.2.2011 AND 28.2.2011
 • Tražimo sve registrirane industrijske dizajne za koje je prijava podnesena poslije 1.1.2012:
  Datum prijave >= 1.1.2012

Datum objave prijave industrijskog obličja

Tip polja: datumski
Opis polja:
  Datum objave prijave industrijskog obličja je datum izlaska Hrvatskog glasnika intelektualnog vlasništva u kojem je prijava industrijskog obličja objavljena. Do 30. rujna 2013. godine Glasnik je izlazio posljednjeg dana svakog mjeseca, a od 11. listopada 2013. godine izlazi svaki drugi petak (bez obzira da li je radni ili neradni).
 
  Datum je zapisan u obliku: dan.mjesec.godina, pri čemu se koriste sljedeći zapisi:
dan dd ILI d
mjesec mm ILI m
godina gggg ILI gg
  Umjesto točke dopuštena je i uporaba slijedećih znakova razdvajanja: / ili -.
Primjer: dan/mjesec/godina ili dan-mjesec-godina.
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve objavljene prijave u prvom glasniku 2001 (1/2001):
  Datum obj. prijave ind. obličja = 28.02.2001
 • Tražimo sve objavljene prijave u prvom glasniku 2011 (1/2011):
  Datum obj. prijave ind. obličja = 318.01.2011
 • Tražimo sve objavljene prijave poslije 1.1.2010:
  Datum obj. prijave ind. obličja >= 1.1.2010
 • Tražimo sve objavljene prijave u 2012. godini:
  Datum obj. prijave ind. obličja BETWEEN 01.01.2012 AND 31.12.2012

Datum priznanja/registracije

Tip polja: datumski
Opis polja:
  Datum priznanja/registracije je datum upisa industrijskog dizajna u registar industrijskih dizajna.
 
  Datum je zapisan u obliku: dan.mjesec.godina, pri čemu se koriste sljedeći zapisi:
dan dd ILI d
mjesec mm ILI m
godina gggg ILI gg
  Umjesto točke dopuštena je i uporaba slijedećih znakova razdvajanja: / ili -.
Primjer: dan/mjesec/godina ili dan-mjesec-godina.
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve industrijske dizajne priznate 28. ožujka 2011.:
  Datum priznanja/registracije = 28.03.2011
 • Tražimo sve industrijske dizajne registrirane poslije 1.1.2010:
  Datum priznanja/registracije > 1.1.2010
 • Tražimo sve industrijske dizajne registrirane u 2010. godini:
  Datum priznanja/registracije BETWEEN 1.1.2010 AND 31.12.2010

Datum objave registriranog industrijskog dizajna

Tip polja: datumski
Opis polja:
  Datum objave registriranog industrijskog dizajna je datum izlaska Hrvatskog glasnika intelektualnog vlasništva u kojem je objavljen registrirani industrijski dizajn. Do 30. rujna 2013. godine Glasnik je izlazio posljednjeg dana svakog mjeseca, a od 11. listopada 2013. godine izlazi svaki drugi petak (bez obzira da li je radni ili neradni).
 
  Datum je zapisan u obliku: dan.mjesec.godina, pri čemu se koriste sljedeći zapisi:
dan dd ILI d
mjesec mm ILI m
godina gggg ILI gg
  Umjesto točke dopuštena je i uporaba slijedećih znakova razdvajanja: / ili -.
Primjer: dan/mjesec/godina ili dan-mjesec-godina.
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve industrijske dizajne u trećem glasniku 1998 (3/1998):
  Datum obj. reg. ind. dizajna = 30.6.1998
 • Tražimo sve industrijske dizajne u trećem glasniku 2011 (3/2011):
  Datum obj. reg. ind. dizajna = 31.3.2011
 • Tražimo sve industrijske dizajne objavljene poslije 1.1.2012:
  Datum obj. reg. ind. dizajna >= 1.1.2012
 • Tražimo sve industrijske dizajne objavljene u 2010. godini:
  Datum obj. reg. ind. dizajna BETWEEN 1.1.2010 AND 31.12.2010

Datum SZP prij.

Tip polja: datumski
Opis polja:
  Datum SZP prijave je datum kada je prijava bila podnesena u bivšem Saveznom zavodu za patente (SZP) u Beogradu. Taj datum imaju samo industrijski dizajni koji su bili prijavljeni ili priznati prije osnivanja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo. Datum SZP prijave im je priznat kao datum prvenstva.
 
  Datum je zapisan u obliku: dan.mjesec.godina, pri čemu se koriste sljedeći zapisi:
dan dd ILI d
mjesec mm ILI m
godina gggg ILI gg
  Umjesto točke dopuštena je i uporaba slijedećih znakova razdvajanja: / ili -.
Primjer: dan/mjesec/godina ili dan-mjesec-godina.
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve industrijske dizajne koji su prijavljeni u SZP-u između 1980. i 1989.:
  Datum SZP prij. >= 1.1.1980
  Datum SZP prij. < 1.1.1990

Broj SZP prij.

Tip polja: tekstualni
Opis polja:
  Broj SZP prijave je broj prijave industrijskog dizajna u bivšem Saveznom zavodu za patente (SZP) u Beogradu. Taj broj imaju samo industrijski dizajni koji su bili prijavljeni ili priznati prije osnivanja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo.
 
  Primjeri brojeva prijava u SZP-u:
 
 • M-950/88
 • M-502/91
 • 808/90
 
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve industrijske dizajne koji su prijavljeni u SZP-u 1990. godine
  Broj SZP prij. LIKE */90
 • Tražimo sve industrijske dizajne koji su prijavljeni u SZP-u:
  Broj SZP prij. LIKE *

Unijski prior. - država

Tip polja: tekstualni
Opis polja:
  Država unijskog prioriteta je država u kojoj je prvi puta podnesena prijava industrijskog dizajna.
Sve države unijskih prioriteta u bazi su zapisane kraticom. Popis država s njihovim oznakama možete vidjeti ovdje.
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve industrijske dizajne čije prijave su prvi puta podnesene u Velikoj Britaniji:
  Unijski prior. - država = GB

Unijski prior. - broj prij.

Tip polja: tekstualni
Opis polja:
  Broj prijave unijskog prioriteta je broj prve prijave tog industrijskog dizajna u nekoj drugoj državi. Budući je format broja prijave definiran od strane države u kojoj je prijava podnesena, brojevi su dosta različiti.
 
  Primjeri brojeva prijava unijskog prioriteta:
 
 • 002333
 • 29/069,076
 • 4 01 06 675.4
 • D11-22643 (Y1G-0454)
 • DM/048405
 • MA 0393 1998
 

Unijski prior. - datum prij.

Tip polja: datumski
Opis polja:
  Datum prijave unijskog prioriteta je datum kada je prijava ovog industrijskog dizajna prvi puta podnesena u nekoj drugoj državi.
 
  Datum je zapisan u obliku: dan.mjesec.godina, pri čemu se koriste sljedeći zapisi:
dan dd ILI d
mjesec mm ILI m
godina gggg ILI gg
  Umjesto točke dopuštena je i uporaba slijedećih znakova razdvajanja: / ili -.
Primjer: dan/mjesec/godina ili dan-mjesec-godina.
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve industrijske dizajne koji su prvi puta prijavljeni u 1996. godini:
  Unijski prior. - datum prij. BETWEEN 1.1.1996 AND 31.12.1996
 • Tražimo sve industrijske dizajne koji su prvi puta prijavljeni prije 1992. godine:
  Unijski prior. - datum prij. < 1.1.1992

Datum izložbenog prvenstva

Tip polja: datumski
Opis polja:
  Ukoliko je industrijski dizajn bio izložen na nekoj izložbi prije podnošenja prijave Zavodu, prvi dan izlaganja priznaje se kao izložbeno prvenstvo.
 
  Datum je zapisan u obliku: dan.mjesec.godina, pri čemu se koriste sljedeći zapisi:
dan dd ILI d
mjesec mm ILI m
godina gggg ILI gg
  Umjesto točke dopuštena je i uporaba slijedećih znakova razdvajanja: / ili -.
Primjer: dan/mjesec/godina ili dan-mjesec-godina.
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve industrijske dizajne koji su prvi puta bili izloženi na izložbi u 1997. godini:
  Datum izložbenog prvenstva >= 1.1.1997
  Datum izložbenog prvenstva < 1.1.1998
 • Tražimo sve industrijske dizajne koji su prvi puta bili izloženi na izložbi prije 1998. godine:
  Datum izložbenog prvenstva < 1.1.1998

Zastupnik

Tip polja: tekstualni
Opis polja:
  Zastupnik je fizička ili pravna osoba koja zastupa podnositelja pred Zavodom. Zastupati može registrirani zastupnik u Zavodu, čiji popis se nalazi na ovim stranicama, ili opunomoćeni odvjetnik.
  Pretraga se može provoditi samo po imenu i prezimenu fizičke osobe, odnosno po nazivu pravne osobe. Adresa nije uključena u pretragu.
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve industrijske dizajne zastupnika CPZ - CENTAR ZA PATENTE d.d.:
  Zastupnk = CPZ - CENTAR ZA PATENTE d.d.
 • Tražimo sve industrijske dizajne zastupnika V. Didaka:
  Zastupnk LIKE *Didak

Dizajner

Tip polja: tekstualni
Opis polja:
  Dizajner je fizička osoba koja je stvorila industrijski dizajn. Ona može, ali i ne mora biti pod/nositelj industrijskog dizajna. Ukoliko želi, dizajner ne mora biti naveden u prijavi.
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve dizajnere koji se zovu Marko:
  Dizajner LIKE *Marko*

Međunarodne registracije žigova (HR)

Registarski broj

Tip polja: tekstualni
Opis polja:
  Registarski brojevi međunarodnih registracija žigova se sastoje od 6 ili 7 znamenki. Brojevi žigova koji su nastali djelomičnim prijenosom prava sadrže u nastavku jedno slovo engl. abecede (npr. A, B, C, ...). Kod pretraživanja nije obavezno ali je dopušteno koristiti i vodeću '0' ispred šesteroznamenkastog registarskog broja.
 
  Primjeri registarskih brojeva međunarodnih registracija žigova:
 
 • 1137393
 • 781595
 • 603488A
 • 0781365
 • 0444859D
 
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve međunarodne registracije (6 ili 7 znamenki) čiji registarski brojevi počinju znakom 1:
  Registarski broj LIKE ?1*

  Rezultat pretrage dat će sve registarske brojeve sa 6 ili 7 znamenki koji počinju s 1 kao što je navedeno u primjeru:
  • 131343
  • 150438A
  • 1137222
 • Tražimo sve žigove čiji registarski brojevi počinju znakovima 1:
  Registarski broj LIKE 1*

  Rezultat pretrage dat će samo sedmerozamenkaste registarske brojeve koji počinju s 1 jer su šesteroznamenkasti registarski brojevi u bazi zapisani s vodećom nulom!
  • 1000067
  • 1128788
  • 1118439
 • Tražimo žig po poznatom registarskom broju. Navedeni primjeri ilustriraju različite načine pretrage po poznatom reg. broju:
  Registarski broj = 557236
  Registarski broj LIKE 0776255
 • Tražimo sve žigove čiji je registarski broj 627390 uključujući i žigove nastale djelomičnim prijenosom prava:
  Registarski broj LIKE 627390*
  ili
  Registarski broj = 627390*

Verbalni element

Tip polja: tekstualni
Opis polja:
  Verbalni element žiga sastoji se od alfanumeričkih znakova. Žigovi koji su potpuno figurativni (ne sadrže verbalne elemente) označavaju se kraticom Fig.
 
  Primjeri verbalnih naziva žigova:
 
 • CELESIO
 • QuickPot
 • FILAGRI
 • KTM
 • Fig.
 
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Žigovi čiji verbalni element sadrži riječ 'tea' ili niz znakova 'health':
  Verbalni element = * tea * or *health*
 • Verbalni element žiga sadrži znak ' (apostrof):
  Verbalni element LIKE *''*
 • Žigovi čiji verbalni element završava nizom znakova 'MEN':
  Verbalni element LIKE *MEN
  ili
  Verbalni element = *MEN
 • Verbalni elementi koji sadrže nizove znakova 'flower' i 'power':
  Verbalni element LIKE *flower* and *power*
  ili
  Verbalni element = *flower* and *power*

Datum objave

Tip polja: datumski
Opis polja:
  Datum objave međunarodne registracije žiga je datum tjednog izlaska WIPO Glasnika (Gazette - OMPI des marques internationales) u kojem je međunarodna registracija žiga objavljena.
 
  Datum je zapisan u obliku: dan.mjesec.godina, pri čemu se koriste sljedeći zapisi:
dan dd ILI d
mjesec mm ILI m
godina gggg ILI gg
  Umjesto točke dopuštena je i uporaba slijedećih znakova razdvajanja: / ili -.
Primjer: dan/mjesec/godina ili dan-mjesec-godina.
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve objavljene žigove na dan 13.12.2012:
  Datum objave = 13.12.2012
 • Tražimo sve objavljene žigove poslije 1.1.2011:
  Datum objave >= 1.1.2011
 • Tražimo sve objavljene žigove u 2012. godini:
  Datum objave >= 1.1.2012
  Datum objave <= 31.12.2012
  ili
  Datum objave BETWEEN 1.1.2012 AND 31.12.2012

WIPO glasnik

Tip polja: tekstualni
Opis polja:
  WIPO glasnik (Gazette - OMPI des marques internationales) je glasnik objavljenih međunarodnih registracija žigova.
Do zaključno s 10.06.2004., WIPO Glasnik je izlazio svaki drugi tjedan, četvrtkom. Od 17. lipnja 2004. godine, međunarodne registracije se objavljuju svaki tjedan četvrtkom.
  Vrijednost polja se zapisuje u obliku: bb/gggg, gdje je bb broj glasnika, a gggg godina njegova izlaska.
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve međunarodne registracije objavljene u WIPO glasniku broj 10/2010:
  WIPO glasnik >= 10/2010
 • Tražimo sve međunarodne registracije objavljene u 2012. godini:
  WIPO glasnik LIKE *2012
  ili
  WIPO glasnik = *2012

Datum vrijednosti

Tip polja: datumski
Opis polja:
  Datum do kojeg vrijedi međunarodna registracija žiga.
 
  Datum je zapisan u obliku: dan.mjesec.godina, pri čemu se koriste sljedeći zapisi:
dan dd ILI d
mjesec mm ILI m
godina gggg ILI gg
  Umjesto točke dopuštena je i uporaba slijedećih znakova razdvajanja: / ili -.
Primjer: dan/mjesec/godina ili dan-mjesec-godina.
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve žigove s prestankom vrijednosti na dan 27.06.2000:
  Datum vrijednosti = 27.6.2000
 • Tražimo sve žigove koji su prestali vrijediti u 2012. godini:
  Datum vrijednosti >= 1.1.2012
  Datum vrijednosti <= 31.12.2012
  ili
  Datum vrijednosti BETWEEN 1.1.2012 AND 31.12.2012

Ured podrijetla

Tip polja: tekstualni
Opis polja:
  Ured podrijetla međunarodne registracije žiga je ured u kojem je registrirana temeljna registracija žiga, odnosno registracija na temelju koje je podnesena prijava za međunarodnu registraciju žiga. U bazi podataka, ured podrijetla predstavljen je kraticom države. Popis država s njihovim oznakama možete vidjeti ovdje.
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve žigove podrijetlom iz Italije:
  Ured podrijetla = IT

Nositelj

Tip polja: tekstualni
Opis polja:
  Nositelj je osoba (fizička ili pravna) koja je podnijela zahtjev za međunarodnu registraciju žiga u WIPO-u.
  Pretraga se može provoditi samo po imenu i prezimenu fizičke osobe, odnosno po nazivu pravne osobe. Adresa nije uključena u pretragu.
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve međunarodne registracije žigova čiji je nositelj RENAULT:
  Nositelj LIKE RENAULT*
  ili
  Nositelj = RENAULT*
 • Tražimo sve međunarodne registracije žigova čiji je nositelj HENKEL KGaA:
  Nositelj = HENKEL KGaA

Nositelj (država)

Tip polja: tekstualni
Opis polja:
  Država nositelja žiga je država u kojoj nositelj ima prebivalište/sjedište ili je njezin državljanin
Sve države nositelja su zapisane kraticom u bazi. Popis država s njihovim oznakama možete vidjeti ovdje.
 
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve žigove čiji su nositelji iz Njemačke:
  Nositelj (država) = DE

Zastupnik

Tip polja: tekstualni
Opis polja:
  Zastupnik je fizička ili pravna osoba koja zastupa nositelja pred WIPO-om.
Pretraga se može provoditi samo po imenu i prezimenu fizičke osobe, odnosno po nazivu pravne osobe. Adresa nije uključena u pretragu.
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve međunarodne registracije žigova čiji zastupnik sadrži u nazivu riječ Patentanwölte:
  Zastupnik LIKE *Patentanwölte*
  ili
  Zastupnik = *Patentanwölte*

Zastupnik (država)

Tip polja: tekstualni
Opis polja:
  Država zastupnika žiga je država u kojoj zastupnik ima prebivalište/sjedište.
Sve države zastupnika su zapisane kraticom u bazi. Popis država s njihovim oznakama možete vidjeti ovdje.
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve žigove čiji su zastupnici iz Austrije:
  Zastupnik (država) = AT

Razred Nicanske klasifikacije

Tip polja: tekstualni
Opis polja:
  Klasifikacijska oznaka razreda prema Međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga za registriranje žigova.
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve žigove čiji su razredi 9 ILI 42:
  Razred Nicanske kl. = 9 OR 42
 • Tražimo sve žigove čiji su razredi veći/jednaki od 43:
  Razred Nicanske kl. >= 43

Proizvodi/usluge

Tip polja: tekstualni
Opis polja:
  Popis proizvoda i usluga prema Međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga za registriranje žigova. Tekstualni opis proizvoda i usluga je na francuskom jeziku budući da je službeni jezik korespondencije DZIV-a i WIPO-a upravo francuski jezik.
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve žigove koji sadrže riječ électronique:
  Proizvodi/usluge LIKE * électronique *
  ili
  Proizvodi/usluge = * électronique *

Bečka kl.

Tip polja: tekstualni
Opis polja:
  Bečkom klasifikacijom se opisuju figurativni elementi znaka prema Međunarodnoj klasifikaciji za figurativne elemente žigova. Vrijednosti Bečke klasifikacije se u bazi zapisuju nizom alfanumeričkih znakova bez navođenja interpunkcijskog znaka nakon svakog drugog znaka.
 
  Primjeri Bečke kl.:
 
 • 2701
 • 270501
 
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve žigove klasificirane Bečkom klasifikacijom 2501:
  Bečka kl. = 2501
 • Tražimo sve žigove klasificirane Bečkom klasifikacijom koja počinje s 25:
  Bečka kl. LIKE 25*
  ili
  Bečka kl. = 25*

Pravo prv. (broj prijave)

Tip polja: tekstualni
Opis polja:
  Broj prijave žiga na čiji se prioritet poziva. Ovisno o državi prava prvenstva razlikuje se i format zapisa.
 
  Primjeri zapisa broja prioritetne prijave žiga:
 
 • VI2002C000011
 • Z-218/2000
 • 302 00 010.0/12
 • Z-93 71 016
 • Z-9570399
 
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve žigove čija prijava prava prvenstva sadrži niz znakova 2002:
  Pravo prv. (broj prijave) LIKE *2002*
  ili
  Pravo prv. (broj prijave) = *2002*

Pravo prv. (datum prijave)

Tip polja: datumski
Opis polja:
  Datum prijave žiga na čije se pravo prvenstva poziva u zahtjevu za međunarodnu registraciju žiga.
 
  Datum je zapisan u obliku: dan.mjesec.godina, pri čemu se koriste sljedeći zapisi:
dan dd ILI d
mjesec mm ILI m
godina gggg ILI gg
  Umjesto točke dopuštena je i uporaba slijedećih znakova razdvajanja: / ili -.
Primjer: dan/mjesec/godina ili dan-mjesec-godina.
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve žigove koji se pozivaju na datum prijave prava prvenstva27.06.2002:
  Pravo prv.(datum prijave) = 27.6.2002
 • Tražimo sve žigove s datumom prijave prava prvenstva poslije 1.1.2000:
  Pravo prv.(datum prijave) >= 1.1.2000
 • Tražimo sve žigove s datumom prava prvenstva u 2010. godini:
  Pravo prv.(datum prijave) >= 1.1.2010
  Pravo prv.(datum prijave) < 1.1.2011
  ili
  Pravo prv.(datum prijave) BETWEEN 1.1.2010 AND 31.12.2010

Pravo prv.(država)

Tip polja: tekstualni
Opis polja:
  Država prijave prava prvenstva je država u kojoj je prijavljen žig na čije se pravo prvenstva poziva u međunarodnoj registraciji žiga.
Sve države prava prvenstva su zapisane kraticom u bazi. Popis država s njihovim oznakama možete vidjeti ovdje.
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve žigove koji se pozivaju na prijavu prava prvenstva iz Slovenije:
  Pravo prv. (država) = SI

Broj temeljne registracije

Tip polja: tekstualni
Opis polja:
  Broj registracije žiga u zemlji podrijetla međunarodne registracije žiga. Ovisno o državi ureda podrijetla, razlikuje se i format zapisa.
 
  Primjeri zapisa broja temeljne registracije međunarodnog žiga:
 
 • 300 89 260.8/01
 • 2.421.977
 • Z20010763
 • 301 68 400.6/05
 • 44665
 • 9870992
 
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve žigove čija temeljna registracija sadrži niz znakova 2009:
  Broj temeljne registracije LIKE *2009*
  ili
  Broj temeljne registracije = *2009*

Datum temeljne registracije

Tip polja: datumski
Opis polja:
  Datum registracije žiga u zemlji podrijetla.
 
  Datum je zapisan u obliku: dan.mjesec.godina, pri čemu se koriste sljedeći zapisi:
dan dd ILI d
mjesec mm ILI m
godina gggg ILI gg
  Umjesto točke dopuštena je i uporaba slijedećih znakova razdvajanja: / ili -.
Primjer: dan/mjesec/godina ili dan-mjesec-godina.
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve žigove čiji je datum temeljne registracije 27.06.2002:
  Datum temeljne registracije = 27.6.2002
 • Tražimo sve žigove s datumom temeljne registracije poslije 1.1.2000:
  Datum temeljne registracije >= 1.1.2000
 • Tražimo sve žigove s datumom temeljne registracije u 2007. godini:
  Datum temeljne registracije >= 01.01.2007
  Datum temeljne registracije < 1.1.2008
  ili
  Datum temeljne registracije BETWEEN 01.01.2007 AND 31.12.2007

Datum obavijesti

Tip polja: datumski
Opis polja:
  Datum obavijesti o provedenim registracijama međunarodnih žigova designiranih za Republiku Hrvatsku kao i onih podrijetlom iz Republike Hrvatske.
 
  Datum je zapisan u obliku: dan.mjesec.godina, pri čemu se koriste sljedeći zapisi:
dan dd ILI d
mjesec mm ILI m
godina gggg ILI gg
  Umjesto točke dopuštena je i uporaba slijedećih znakova razdvajanja: / ili -.
Primjer: dan/mjesec/godina ili dan-mjesec-godina.
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve žigove s datumom obavijesti 4.7.2002:
  Datum obavijesti = 4.7.2002
 • Tražimo sve žigove s datumom obavijesti u 2012. godini:
  Datum obavijesti BETWEEN 1.1.2012 AND 31.12.2012

Zahtjevi za proširenje europske prijave patenta

Broj europ. prijave

Tip polja: tekstualni
Opis polja:
  Broj europske prijave patenta je broj koji je EPO dodijelio prijavi patenta. Sastoji se od 10 alfanumeričkih znakova pri čemu prva dva znaka ukazuju na godinu podnošenja prijave.
 
  Primjeri brojeva europske prijave patenta:
 
 • 04007991.5
 • 06291251.4
 
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve europske prijave patenta podnesene u 2004. godini tj. čiji brojevi počinju s 04:
  Broj europ. prijave LIKE 04*
  Broj europ. prijave = 04*
  ili
 • Tražimo europsku prijavu patenta po poznatom broju prijave.
  Navedeni primjeri ilustriraju različite načine pretrage po poznatom reg. broju:
  Broj europ. prijave = 04013677.2
 • Broj europ. prijave LIKE 04015*
  ili
  Broj europ. prijave = 04015*

Broj objave europ. prijave

Tip polja: tekstualni
Opis polja:
  Sastoji se od sedam znamenki.
 
  Primjeri brojeva objave europske prijave patenta:
 
 • 1585153
 • 1762237
 
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo europsku prijavu patenta objavljenu pod brojem 1739086:
  Broj objave europ. prijave = 1739086

Podnositelj

Tip polja: tekstualni
Opis polja:
  Podnositelj je osoba (fizička ili pravna) koja je podnijela europsku prijavu patenta.
  Pretraga se može raditi samo po imenu i prezimenu fizičke osobe, odnosno po nazivu pravne osobe. Adresa nije uključena u pretragu.
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve europske prijave patenta čiji naziv podnositelja počinje riječju SIEMENS:
  Podnositelj LIKE Siemens*
  ili
  Podnositelj = Siemens*
 • Tražimo sve prijave ili patente čiji je podnositelj SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT:
  Podnositelj = Siemens Aktiengesellschaft

Podnositelj (država)

Tip polja: tekstualni
Opis polja:
  Država podnositelja je država u kojoj podnositelj ima prebivalište/sjedište.
Sve države podnositelja u bazi su zapisane kraticom. Popis država s njihovim oznakama možete vidjeti ovdje.
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve europske prijave patenta čiji je podnositelj iz Njemačke:
  Podnositelj (država) = DE

Naziv izuma (EN)

Tip polja: tekstualni
Opis polja:
  Naziv izuma europske prijave patenta može biti na engleskom, njemačkom ili francuskom jeziku. U pretragama se može tražiti isključivo naziv izuma na engleskom jeziku.
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve europske prijave patenata čiji naziv počinje nizom znakova 'mobile':
  Naziv izuma (EN) LIKE mobile*
  ili
  Naziv izuma (EN) = mobile*
 • Tražimo europske prijave patenata koji u nazivu sadrže niz znakova 'COMMUNICATION NETWORK':
  Naziv izuma (EN) LIKE *COMMUNICATION NETWORK*
  ili
  Naziv izuma (EN) = *COMMUNICATION NETWORK*

MKP

Tip polja: tekstualni
Opis polja:
  Međunarodna klasifikacija patenata (MKP) je hijerarhijski klasifikacijski sustav. Pomoću tog alata patentne prijave i patenti klasificiraju se prema tehničkom sadržaju izuma Potpuna klasifikacijska oznaka (npr. A61K 61/00…) sastoji se od oznake područja (označene slovima od A do H), razreda (dvoznamenkasti broj, npr 04, 12…), podrazreda (slovo, npr. B, K , N…), glavne skupine i podskupine koji su međusobno odvojeni jednim razmakom (33/01).
 
  Primjeri MKP oznaka patenata:
 
 • H04Q 7/38
 • F01K 25/06
 • A61P 25/00
 • B29C 70/68
 
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve europske prijave patenta klasificirane u području D (tekstil, papir):
  MKP LIKE D*
  ili
  MKP = D*
 • Tražimo sve europske prijave patenta iz prvog razreda područja C:
  MKP LIKE C01*
  ili
  MKP = C01*
 • Tražimo sve europske prijave patenta s MKP klasom B25B 25/00:
  MKP = B25B 25/00
 • Tražimo sve europske prijave patenta s MKP klasom između B25B i B30C:
  MKP BETWEEN B25B AND B30C

Dat. objave zahtjeva u HGIV-u

Tip polja: datumski
Opis polja:
  Datum objave zahtjeva za proširenje europskih prijava patenta u HGIV-u je datum izlaska HGIV-a u kojem je taj zahtjev objavljen. Od 1. siječnja 2006. godine, HGIV izlazi jednom mjesečno i to zadnji dan u mjesecu. Zahtjevi za proširenje europskih prijava patenta se objavljuju u HGIV-u od 30. lipnja 2005. godine.
 
  Datum je zapisan u obliku: dan.mjesec.godina, pri čemu se koriste sljedeći zapisi:
dan dd ILI d
mjesec mm ILI m
godina gggg ILI gg
  Umjesto točke dopuštena je i uporaba slijedećih znakova razdvajanja: / ili -.
Primjer: dan/mjesec/godina ili dan-mjesec-godina.
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve zahtjeve za proširenje objavljene u prvom glasniku 2007 (1/2007):
  Dat. objave zahtjeva u HGIVu = 1.1.2007

Vrsta dokumenta

Tip polja: tekstualni
Opis polja:
  Vrsta dokumenta ... Sastoji se od 2 znaka pri čemu je prvo slovo, a drugi znamenka, primjerice A1, A2, itd.
  Vrste dokumenata (EP):
 
 
A1 OBJAVA EUROPSKE PRIJAVE PATENTA S IZVJEŠTAJEM O PRETRAŽIVANJU
A2 OBJAVA EUROPSKE PRIJAVE PATENTA BEZ IZVJEŠTAJA O PRETRAŽIVANJU
A3 OBJAVA IZVJEŠTAJA O PRETRAŽIVANJU
A8 ISPRAVAK PREDNJE STRANE OBJAVLJENE EUROPSKE PRIJAVE PATENTA
A9 PONOVNO TISKANJE EUROPSKE PRIJAVE PATENTA
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve objavljene europske prijave patenta:
  Vrsta dokumenta LIKE A*
  ili
  Vrsta dokumenta = A*
 • Tražimo sve europske prijave patenta objavljene bez izvještaja o pretraživanju:
  Vrsta dokumenta = A2

Dat. podnošenja europ. prijave

Tip polja: datumski
Opis polja:
  Datum podnošenja europske prijave patenta je datum podnošenja prijave Europskom uredu za patente (EPO).
 
  Datum je zapisan u obliku: dan.mjesec.godina, pri čemu se koriste sljedeći zapisi:
dan dd ILI d
mjesec mm ILI m
godina gggg ILI gg
  Umjesto točke dopuštena je i uporaba slijedećih znakova razdvajanja: / ili -.
Primjer: dan/mjesec/godina ili dan-mjesec-godina.
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve europske prijave patenta koje su podnesene u svibnju 2005. godine:
  Dat. podnošenja europ. prijave >= 1.5.2005
  Dat. podnošenja europ. prijave < 1.6.2005
  ili
  Dat. podnošenja europ. prijave BETWEEN 1.5.2005 AND 31.5.2005
 • Tražimo sve europske prijave patenta koje su podnesene poslije 1.1.2007:
  Dat. podnošenja prijave >= 1.1.2007

Dat. objave europ. prijave

Tip polja: datumski
Opis polja:
  Datum objave europske prijave patenta je datum kada je europska prijava objavljena u službenom glasniku (Bulletin-u) Europskog ureda za patente (EPO). EPO glasnik u pravilu izlazi svake srijede.
 
  Datum je zapisan u obliku: dan.mjesec.godina, pri čemu se koriste sljedeći zapisi:
dan dd ILI d
mjesec mm ILI m
godina gggg ILI gg
  Umjesto točke dopuštena je i uporaba slijedećih znakova razdvajanja: / ili -.
Primjer: dan/mjesec/godina ili dan-mjesec-godina.
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve europske prijave patenta objavljene nakon 14. veljače 2007. godine:
  Dat. objave europ. prijave >= 14.2.2007

Datum objave europ. prijave za HR

Tip polja: datumski
Opis polja:
  Datum objave europske prijave patenta za HR je datum kada je europska prijava patenta u kojoj je HR naznačena kao zemlja na koju se proširuju učinci europske prijave, objavljena u službenom glasniku (Bulletin-u) Europskog ureda za patente (EPO). EPO glasnik u pravilu izlazi svake srijede.
Datum objave europ. prijave patenta za HR i datum objave europ. prijave patenta u pravilu su isti ukoliko je pri prvoj objavi europska prijava patenta naznačena Hrvatska. Ukoliko je naznaka HR objavljena u EPO glasniku naknadno, datumi objave mogu se razlikovati.
 
  Datum je zapisan u obliku: dan.mjesec.godina, pri čemu se koriste sljedeći zapisi:
dan dd ILI d
mjesec mm ILI m
godina gggg ILI gg
  Umjesto točke dopuštena je i uporaba slijedećih znakova razdvajanja: / ili -.
Primjer: dan/mjesec/godina ili dan-mjesec-godina.
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve europske prijave patenta objavljene za HR  u ožujku 2007. godine:
  Datum objave europ. prijave za HR >= 1.3.2007
  Datum objave europ. prijave za HR < 1.4.2007
  ili
  Datum objave europ. prijave za HR BETWEEN 1.3.2007 AND 31.3.2007

Broj izdanja EPO glasnika

Tip polja: tekstualni
Opis polja:
  Broj izdanja EPO glasnika je broj EPO glasnika u kojem je objavljena europska prijava patenta u kojoj je HR naznačena kao zemlja na koju se proširuju učinci europske prijave. Broj izdanja glasnika se sastoji od 6 znamenki pri čemu prve četiri označavaju godinu izlaska glasnika, a zadnje dvije se odnose na redni broj glasnika u toj godini.
 
  Primjeri brojeva izdanja EPO glasnika (Bulletina):
 
 • 200716
 • 200507
 
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve europske prijave patenta objavljene u 2007. godini:
  Broj izdanja EPO glasnika LIKE 2007*
  ili
  Broj izdanja EPO glasnika = 2007*
 • Tražimo sve objavljene europske prijave patenta u EPO glasniku broj 3 u 2006. godini:
  Broj izdanja EPO glasnika = 200603

Jezik objave europ. prijave

Tip polja: tekstualni
Opis polja:
  Europska prijava patenta se može objaviti na engleskom, njemačkom ili francuskom jeziku. Jezik objave europ. prijave je kratica od 2 slova koja ukazuje na pojedini jezik i može poprimiti sljedeće vrijednosti: en, de ili fr.
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve europske prijave patenta objavljene na francuskom jeziku:
  Jezik objave europ. prijave = fr

Svjedodžba o dodatnoj zaštiti (SPC)

Broj zahtjeva

Tip polja: tekstualni
Opis polja:
  Brojevi zahtjeva za priznavanje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti imaju početno slovo S, iza čega slijede četiri znaka za godinu i četiri znaka za redni broj zahtjeva u godini. Ukoliko je još uvijek riječ o zahtjevu, na kraju se nalazi i slovo A.
 
  Primjeri brojeva zahtjeva i priznatih Svjedožbi:
 
 • S20130001
 • S20130002A
 
Primjeri postavljanja upita:
 • Tražimo broj zahtjeva S20130001A:
  Broj zahtjeva = S20130001A
 • Tražimo sve zahtjeve koji su podneseni u 2013. godini:
  Broj zahtjeva = s2013*
  ili
  Broj zahtjeva LIKE s2013*
 • Tražimo broj zahtjeva S20140015, ali nismo sigurni je li zahtjev za SPC priznat:
  Broj zahtjeva = S20140015*
  ili
  Broj zahtjeva LIKE S20140015*
 • Tražimo sve zahtjeve čiji se brojevi nalaze između broja S20150001 i S20150011 :
  Broj zahtjeva BETWEEN S20150001 AND S20150011

Naziv proizvoda

Tip polja: tekstualni
Opis polja:
  Naziv proizvoda je tekstualno polje koje definira proizvod za koji se traži priznavanje ili produljenje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti. Kao naziv proizvoda najčešće se navodi generičko ime (INN – međunarodno nezaštićeno ime), ali je moguće koristiti i kemijsko i zaštićeno ime proizvoda.
Primjeri postavljanja upita:
 • Tražimo sve zahtjeve čiji naziv proizvoda počinje s riječju 'febuksostat':
  Naziv proizvoda = febuksostat*
  ili
  Naziv proizvoda LIKE febuksostat*
 • Tražimo sve zahtjeve čiji naziv proizvoda sadrži riječ 'drospiren':
  Naziv proizvoda = *drospiren*
  ili
  Naziv proizvoda LIKE *drospiren*

Broj temeljnog patenta

Tip polja: tekstualni
Opis polja:
  Brojevi patenata sadrže četiri znaka za godinu i četiri znaka za redni broj prijave patenta u godini.
 
  Primjeri brojeva temeljnih patenata:
 
 • 19950023
 • 20000092
 
Primjeri postavljanja upita:
 • Broj temeljnog patenta LIKE 19950023
  ili
  Broj temeljnog patenta LIKE 20000092

Naziv izuma

Tip polja: tekstualni
Opis polja:
  Naziv izuma temeljnog patenta je tekstualno polje koje jasno i sažeto izražava bit izuma.
Primjeri postavljanja upita:
 • Tražimo sve temeljne patente čiji naziv počinje riječju 'postupak':
  Naziv izuma LIKE postupak*
  ili
  Naziv izuma = postupak*
 • Tražimo sve temeljne patente koji u nazivu sadrže niz znakova 'peptidi':
  Naziv izuma LIKE *peptidi*
  ili
  Naziv izuma = *peptidi*

Pod/nositelj

Tip polja: tekstualni
Opis polja:
  Podnositelj je osoba (fizička ili pravna) koja je podnijela zahtjev za priznanje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti u Zavodu, a ujedno je to i osoba koja je nositelj temeljnog patenta na osnovu kojeg se zahtijeva priznavanje svjedodžbe. Kada se na temelju zahtjeva prizna svjedodžba, podnositelj postaje nositelj prava.
  Pretraga se može raditi samo po imenu i prezimenu fizičke osobe, odnosno po nazivu pravne osobe. Adresa nije uključena u pretragu.
Primjeri postavljanja upita:
 • Tražimo sve zahtjeve čiji je podnositelj Novartis:
  Pod/nositelj LIKE *Novartis*
  ili
  Pod/nositelj = *Novartis*
 • Tražimo sve zahtjeve čiji je podnositelj Glaxo Group Limited:
  Pod/nositelj = Glaxo Group Limited

Iznimka od zaštite - proizvođač

Tip polja: tekstualni
Opis polja:
  Proizvođač je osoba s poslovnim nastanom u Europskoj uniji u čije ime se obavlja proizvodnja proizvoda, ili lijeka koji sadržava taj proizvod, radi izvoza u treće zemlje ili skladištenja. Proizvodnja u svrhu izvoza dozvoljena je tijekom cijelog vremena trajanja svjedodžbe o dodatnoj zaštiti, dok je skladištenje dozvoljeno samo tijekom zadnjih šest mjeseci prije isteka trajanja svjedodžbe. Proizvođač koji želi koristiti iznimku od zaštite ima obvezu putem standardiziranog obrasca o tome obavijestiti nositelja svjedodžbe i tijelo nadležno za izdavanje svjedodžbe (u Republici Hrvatskoj to je DZIV), koje tu obavijest i objavljuje.
  Pretraga se može raditi samo po nazivu pravne osobe, dok adresa nije uključena u pretragu.
Primjeri postavljanja upita:
 • Tražimo sve svjedodžbe za koje je proizvođač Pliva (skraćeni naziv) podnio obavijest o korištenju iznimke od zaštite:
  Iznimka od zaštite - proizvođač LIKE *Pliva*
  ili
  Iznimka od zaštite - proizvođač = *Pliva*
 • Tražimo sve svjedodžbe za koje je proizvođač Pliva Hrvatska d.o.o. (puni naziv) podnio obavijest o korištenju iznimke od zaštite:
  Iznimka od zaštite - proizvođač = Pliva Hrvatska d.o.o.
 • Tražimo ukupan broj svjedodžbi za koje je podnesena obavijest o korištenju iznimke od zaštite (bez obzira na proizvođača):
  Iznimka od zaštite - proizvođač = *

Međunarodne registracije industrijskoga dizajna s učinkom u Republici Hrvatskoj, registrirane prema Haškom sporazumu o međunarodnoj registraciji industrijskoga dizajna

Registarski broj

Tip polja: tekstualni
Opis polja:
  Registarski brojevi međunarodnih registracija industrijskoga dizajna dodjeljuju se u Međunarodnom uredu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO) prilikom zaprimanja prijava za međunarodnu registraciju industrijskoga dizajna.
Sastoje se od 6 znakova (prvi je za sada 0).
Iznimno, kada je došlo do prijenosa prava, može biti više znakova, jer se dodaje nastavak (npr. A).
 
  Primjer registarskog broja industrijskog dizajna:
 
 • 067416
 
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo industrijski dizajn s brojem 077213:
  Registarski broj = 077213

Datum međunarodne registracije

Tip polja: datumski
Opis polja:
  Datum međunarodne registracije je, u pravilu, datum podnošenja međunarodne prijave.
 
  Datum je zapisan u obliku: dan.mjesec.godina, pri čemu se koriste sljedeći zapisi:
dan dd ILI d
mjesec mm ILI m
godina gggg ILI gg
  Umjesto točke dopuštena je i uporaba slijedećih znakova razdvajanja: / ili -.
Primjer: dan/mjesec/godina ili dan-mjesec-godina.
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve industrijske dizajne registrirane 24. siječnja 2010.:
  Datum međunarodne registracije = 24.01.2010
 • Tražimo sve industrijske dizajne registrirane poslije 1.1.2011:
  Datum međunarodne registracije > 1.1.2011
 • Tražimo sve industrijske dizajne registrirane u 2009. godini:
  Datum međunarodne registracije BETWEEN 1.1.2009 AND 31.12.2009

Nositelj

Tip polja: tekstualni
Opis polja:
  Nositelj međunarodne registracije industrijskoga dizajna može biti fizička ili pravna osoba.

Pretraga se može provoditi samo po imenu i prezimenu fizičke osobe, odnosno po nazivu pravne osobe. Adresa nije uključena u pretragu.

Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve industrijske dizajne čiji je nositelj DART INDUSTRIES inc.:
  Nositelj = DART INDUSTRIES inc.
 • Tražimo sve industrijske dizajne čiji je nositelj tvrtka SWATCH, a ne znamo joj puni naziv:
  Nositelj LIKE *SWATCH*

Nositelj (država)

Tip polja: tekstualni
Opis polja:
  Država nositelja je država, stranka ovoga međunarodnoga ugovora, čiji je državljanin podnositelj međunarodne prijave, ili koji u toj državi ima prebivalište ili stalno boravište ili ima stvarno i djelatno poduzeće na teritoriju te države.
Sve države Nositelja u bazi su zapisane kraticom. Popis država s njihovim oznakama možete vidjeti ovdje.
 
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve industrijske dizajne iz Italije:
  Nositelj (država) = IT

Lokarnska klasa (Međunarodna klasifikacija za industrijski dizajn)

Tip polja: tekstualni
Opis polja:
  Razred i podrazred prema Međunarodnoj klasifikaciji za industrijski dizajn (Lokarnska klasifikacija). Razredi i podrazredi su u bazu upisani s dva znaka za razred, znakom - i dva znaka za podrazred.
 
  Primjeri lokarnskih klasa industrijskih dizajna:
 
 • 02-03
 • 24-02
 • 30-99
 
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve industrijske dizajne koji su klasificirani u razredu 5 bez obzira na podrazred:
  Lokarnska klasa LIKE 05-*
 • Tražimo sve industrijske dizajne koji su klasificirani u razredu 22, podrazred 06:
  Lokarnska klasa = 22-06

Naznaka proizvoda

Tip polja: tekstualni
Opis polja:
  Naznaka proizvoda (naziv proizvoda) je kratko određenje proizvoda u kojem je industrijski dizajn sadržan ili na koji je industrijski dizajn primijenjen, prema Međunarodnoj klasifikaciji za industrijski dizajn, a kojim se određuje priroda samoga proizvoda.
U bazi su upisane naznake proizvoda na engleskom i na francuskom jeziku, i tako ih je moguće pretraživati.
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve industrijske dizajne čija naznaka proizvoda ne engleskom sadrži niz znakova ili riječ 'table':
  Naznaka proizvoda (en) = *table*
 • Tražimo sve industrijske dizajne čija je naznaka proizvoda na francuskom Briques:
  Naznaka proizvoda (fr) = Briques

Datum prijave

Tip polja: datumski
Opis polja:
  Datum prijave je datum podnošenja prijave za međunarodnu registraciju industrijskog dizajna Međunarodnom uredu WIPO-a.
 
  Datum je zapisan u obliku: dan.mjesec.godina, pri čemu se koriste sljedeći zapisi:
dan dd ILI d
mjesec mm ILI m
godina gggg ILI gg
  Umjesto točke dopuštena je i uporaba slijedećih znakova razdvajanja: / ili -.
Primjer: dan/mjesec/godina ili dan-mjesec-godina.
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve industrijske dizajne za koje je prijava podnesena u veljači 2011. godine:
  Datum prijave BETWEEN 1.2.2011 AND 28.02.2011
 • Tražimo sve industrijske dizajne za koje je prijava podnesena poslije 1.1.2011:
  Datum prijave >= 1.1.2011

Višestrukost

Tip polja: numerički
Opis polja:
  Višestrukost je broj koji označava za koliko je industrijskih dizajna zatražena registracija unutar jedne međunarodne prijave industrijskoga dizajna.
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve industrijske dizajne čija višestrukost je veća od 3:
  Višestrukost > 3

Dizajner

Tip polja: tekstualni
Opis polja:
  Dizajner je osoba koja je stvorila industrijski dizajn. Ona može, ali i ne mora biti nositelj industrijskog dizajna. Dizajner može odlučiti da li će biti naveden u prijavi za registraciju industrijskoga dizajna odnosno pri objavi cjeline podataka o registraciji industrijskoga dizajna.
 
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve dizajnere koji se zovu Marko:
  Dizajner LIKE *Marko*

Datum objave

Tip polja: datumski
Opis polja:
  Datum objave međunarodne registracije industrijskoga dizajna je datum objave u International Designs Bulletin koji je objavljen na službenim Internet-stranicama WIPO-a. Bulletin je izlazio zadnjega dana u mjesecu (bez obzira da li je radni ili neradni) do 31.01.2012. Od 03.02.2012. izlazi tjedno.
 
  Datum je zapisan u obliku: dan.mjesec.godina, pri čemu se koriste sljedeći zapisi:
dan dd ILI d
mjesec mm ILI m
godina gggg ILI gg
  Umjesto točke dopuštena je i uporaba slijedećih znakova razdvajanja: / ili -.
Primjer: dan/mjesec/godina ili dan-mjesec-godina.
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve objavljene dizajne u prvom glasniku 2004 (1/2004):
  Datum objave = 29.02.2004
 • Tražimo sve objavljene dizajne u prvom glasniku 2012 (1/2012):
  Datum objave = 03.02.2012
 • Tražimo sve objavljene dizajne poslije 1.1.2012:
  Datum objave >= 1.1.2012

Unijsko pravo prvenstva

Tip polja: datumski
Opis polja:
  Datum unijskoga prava prvenstva je datum ranijeg podnošenja prijave (ili više njih) u nekoj drugoj zemlji koja je stranka Pariške konvencije za zaštitu industrijskoga vlasništva odnosno članica Svjetske trgovinske organizacije.
 
  Datum je zapisan u obliku: dan.mjesec.godina, pri čemu se koriste sljedeći zapisi:
dan dd ILI d
mjesec mm ILI m
godina gggg ILI gg
  Umjesto točke dopuštena je i uporaba slijedećih znakova razdvajanja: / ili -.
Primjer: dan/mjesec/godina ili dan-mjesec-godina.
Primjeri postavljanja upita:
 
 • Tražimo sve industrijske dizajne koji su prvi puta prijavljeni u 2003. godini:
  Unijsko pravo prvenstva >= 1.1.2003
  Unijsko pravo prvenstva < 1.1.2004