Ažuriran skup podataka zaključno s danom 26. svibnja 2023.  

(54) ZAMKA ZA RIBU
Osnovni podaci
 
(21)Broj prijave patenta: P20140083A  (Prijava okončana nakon objave)
(10) HR P20140083 A2
 1. str.Opis
(22) Dan podn. prijave:25.01.2014
(54) Naziv izuma (eng.):FISH TRAP 
(51) MKP: A01K 69/06 (2006.01)
(71) Podnositelj(i):
1.Robert Celija, Borik 62, 52100 Pula, HR
 
(72) Izumitelj(i):
1.Robert Celija, Borik 62, 52100 Pula, HR
 
(43) Dan objave prijave patenta i broj HGIV-a:31.07.2015, HGIV 16/2015
(57) Sažetak:Zamka za ribu rješava tehnički problem automatskog ulova ribe, bez prisustva ribara, te problem signalizacije aktivirane zamke, bez potrebe vađenja zamke iz vode. Sastoji se od kostura zamke (1), napravljenog od dva istovjetna kraka sa lukovima i šiljcima (6), osovine s utorima (4), poluge za mamčenje (11) i opruge (3). Spremna zamka se postavlja na dno mora ili jezera, a aktivira se kada riba priđe zamki i pomakne mamac na poluzi za mamčenje (11), koja putem opruge (3) zatvara kostur zamke (1), sa šiljcima (6) i na taj način hvata ribu te je zadržava u zamci do vađenja zamke. Zamka za ribu sadrži sistem signalizacije, gdje putem flaksa za provjeru (10) provjeravamo dali je zamka aktivirana, bez potrebe vađenja zamke, jer se prilikom aktivacije zamke, uvjetovano iskakanjem osovine s utorima (4) iz ležišta, flaks za provjeru (10) oslobađa, te tada ne pruža nikakav otpor, prilikom povlačenja flaksa rukom, što pokazuje da je zamka aktivirana. 
 
Ostali podaci Ostali podaci
 
OKONČANJE
 Način okončanjaobustava
 Dan okončanja09.02.2016

Izjava o odricanju odgovornosti:
Državni zavod za intelektualno vlasništvo ne snosi odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka sadržanih na ovim stranicama.

Small logo © Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske