Ažuriran skup podataka zaključno s danom 7. lipnja 2024.  

(54) POSTUPAK ZA UKLANJANJE VIRUSA I/ILI FITOPLAZMI IZ ZARAŽENOG SADNOG MATERIJALA VINOVE LOZE, SADNI MATERIJAL DOBIVEN NAVEDENIM POSTUPKOM KAO I NJEGOVA UPORABA
Osnovni podaci
 
(11)Broj konsenzualnog patenta: PK20190444  (Objavljen patent)
(10) HR PK20190444 B3
 1. str.Opis
Prethodne objave:
 HR P20190444 A2
 1. str.Opis
(21) Broj prijave patenta:P20190444A
(22) Dan podn. prijave:05.03.2019
(54) Naziv izuma (eng.):PROCEDURE FOR VIRUSES AND/OR PHYTOPLAZMS ELIMINATION FROM CONTAMINATED GRAPEVINE PLANTING MATERIAL, PLANTING MATERIAL OBTAINED BY SAID PROCEDURE AND ITS USE 
(51) MKP: A01H 4/00 (2006.01)
  C12N 5/04 (2006.01)
(73) Nositelj(i):
1.SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET, Horvatovac 102a, 10000 Zagreb, HR
 
(72) Izumitelj(i):
1.Nenad Malenica, Horvatovac 102/a, 10000 Zagreb, HR
 
 
2.Dunja Leljak - Levanić, Horvatovac 102/a, 10000 Zagreb, HR
 
(74) Opunomoćenik:CPZ - CENTAR ZA PATENTE d.o.o.,
Kutinska 2, 10000 Zagreb, HR
(43) Dan objave prijave patenta i broj HGIV-a:18.09.2020, HGIV 19/2020
(45) Dan objave patenta i broj HGIV-a:12.11.2021, HGIV 23/2021
 Održavanje:16.01.2024., za godinu 6. 
(57) Sažetak:Izum se odnosi na postupak za uklanjanje virusa i/ili fitoplazmi iz zaraženog sadnog materijala vinove loze (Vitis vinifera) koji obuhvaća slijedeće korake: a) odabir ishodišnog tkiva; b) sterilizacija ishodišnog tkiva; c) izolacija i uvođenje eksplantata u kulturu tkiva; d) indukcija embriogeneze; e) sazrijevanje embrija; f) klijanje embrija i regeneracija biljaka; g) aklimatizacija biljaka na okolišne uvjete i rast na zemljanom supstratu u izoliranom sustavu, na sadni materijal vinove loze očišćen od virusa i/ili fitoplazmi dobiven ovim postupkom kao i njegovu uporabu u podizanju baznog nasada vinove loze. 
 
 
ZAHTJEV ZA ISPITIVANJE
Zahtjev br. 1.
 Vrsta zahtjevazahtjev za priznanje konsenzualnog patenta
 Dan podnošenja01.03.2021
 Dan objave19.03.2021
 
PROMJENA NAZIVA I/ILI ADRESE
Novi zapisSVEUČILIŠTE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET,
Horvatovac 102a, 10000 Zagreb, HR
Raniji zapisPRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET U ZAGREBU,
Horvatovac 102/a, 10000 Zagreb, HR
Dan upisa11.06.2019
Dan objave28.06.2019
 
OSLOBAĐANJE PLAĆANJADjelomično oslobođen plaćanja troškova

Izjava o odricanju odgovornosti:
Državni zavod za intelektualno vlasništvo ne snosi odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka sadržanih na ovim stranicama.

Small logo © Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske